مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

دسته بندی :روانشناسی مدیریت 7

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

دسته بندی روانشناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 116 کیلو بایت
تعداد صفحات 145
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویانفهرست مطالب:

چکیده ۸
مقدمه ۱۰
بیان مسئله ۱۲
اهمیت و ضرورت مسئله ۱۶
اهداف پژوهش ۱۸
سوالات اصلی پژوهش ۱۸
متغیرهای پژوهش ۱۹
تعاریف عملیاتی متغییرها ۱۹
تعاریف نظری متغییرها ۱۹
اختلال های روانی ۲۲
ماقبل تاریخ و ارواح شیطانی ۲۲
یونان باستان و توجیهات پزشکی ۲۳
قرون وسطی و دیوشناسی ۲۳
عصر خردگرایی و درمان مبتنی بر اصول اخلاقی ۲۵
عصر جدید و بیماری روانی ۲۸
۱-۲ملاک های تعریف نابهنجاری ۳۰
چشم اندازهای تاریخی رفتار غیرعادی ۳۰
دیدگاه های روانشناختی در مقابل دیدگاه های عضوی ۳۲
ملاک های قانونی ۳۳
ملاک های آماری ۳۴
ملاک های انحراف از هنجار ۳۵
ملاک های بهداشت روانی ۳۶
ملاک های اجتماعی و روان شناختی ۳۷
چهار مباحثه ۳۸
ملاک های بیماری روانی ۳۹
۱-۳رویکردها/ الگوها ۴۲
الگوی پزشکی (یا زیست – شیمیایی) ۴۳
الگوی روان پویشی ۴۴
الگوی رفتاری ۴۵
الگوی شناختی ۴۷
الگوی ساختارگرای اجتماعی ۴۸
الگوی انسان گرا/ وجودگرا ۴۹
رویکرد تکاملی ۵۰
الگوی نظام های خانوادگی ۵۰
الگوی اجتماعی- فرهنگی ۵۱
الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان) ۵۲
رویکرد التقاطی ۵۲
دیدگاه زیست شناختی ۵۳
دیدگاه روان پویشی ۵۴
دیدگاه یادگیری ۵۵
دیدگاه شناختی ۵۶
دیدگاه انسان گرایی- هستی گرایی ۵۸
دیدگاه اجتماعی ۵۸
ارزش رویکرد تعاملی ۵۹
دیدگاه روان پویشی ۵۹
۴- راهنمای تشخیص و طبقه بندی ۶۲
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) 62
جدول ۲-۱ DSM IV- نشانگان بالینی محور اول ۶۴
جدول ۲-۳ محور چهارم DSM IV: مشکلات روانشناختی و محیطی ۶۶
جدول ۲-۴ مقیاس ارزیابی عمومی کنش وری DSM IV 67
رویکرد طبقه بندی ۶۸
سیستم چندمحوری ۶۹
پنج محور DSM-IV-TR 70
محور I: اختلال های بالینی ۷۰
محور II: اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی ۷۱
جدول ۲-۲ اختلال های محور I در DSM-IV-TR 72
محور III:بیماری های جسمانی ۷۵
محور IV: مشکلات روانی- اجتماعی و محیطی ۷۶
محور V: ارزیابی کلی عملکرد ۷۶
جدول ۳-۲ محور IV در DSM-IV-TR 77
جدول ۴-۲ محور V: مقیاس ارزیابی کلی عملکرد ۷۸
اسکیزوفرنی و اختلال های مربوط ۸۸
اختلال های شخصیت ۹۰
اختلال های مرتبط با رشد ۹۲
اختلال های مرتبط با پیری و شناختی ۹۵
اختلالهای مرتبط با مواد ۹۶
اختلال های خوردن و اختلال های کنترل تکانه ۹۸
۶- تجربه انسان در مورد اختلال های دورانی ۱۰۲
تأثیر اختلال های روانی بر فرد: داغ و پریشانی ۱۰۲
جدول ۳-۱ افسانه های بیماری روانی ۱۰۳
تاثیر اختلال روانی بر خانواده ۱۰۷
تأثیر اختلال روانی بر جامعه ۱۰۸
۲-مکانیسم ها و سبک های دفاعی ۱۰۹
۲-۱مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد) ۱۰۹
مکانیسم ها و سبک های دفاعی ۱۱۳
مکانیزم های دفاعی ۱۱۳
طبقات و نمونه های مکانیزم های دفاعی ۱۱۳
۲-۲نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی ۱۱۵
دفاع های نارسیستیک ۱۱۷
دفاع های نابالغ ۱۱۸
دفاع های نوروزی ۱۱۹
دفاع های سالم ۱۲۱
طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV) 122
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران ۱۲۲
روش پژوهش ۱۲۷
ابزار پژوهش : ۱۲۸
معرفی ابزار پژوهش ۱۲۸
پرسشنامه SCL-90-R 128
سوالات اضافی ۱۲۹
پایایی آزمون: ۱۳۰
شیوه اجرا و نمره گذاری ۱۳۱
پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) 132
پایایی و اعتبار آزمون ۱۳۳
روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری ۱۳۴
یافته های پژوهش ۱۳۶
جدول (۱-۴) میانگین و انحراف معیار متغییرهای پژوهش ۱۳۶
جدول(۲-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین اختلالات روانی و مکانیزم دفاعی رشد نیافته ۱۳۸
جدول(۳-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین اختلالات روانی و مکانیزم دفاعی رشد یافته ۱۳۹
جدول(۴-۴) ضریب همبستگی پیرسون بین اختلالات روانی و مکانیزم دفاعی روان رنجور ۱۴۰
الف) بحث ۱۴۲
ب) نتیجه گیری ۱۴۴
ج) محدودیت ها ۱۴۴
د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها ۱۴۴
منابع و ماخذ ۱۴۵

چکیده:
هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
ابزار تحقیق ، پرسش نامه اختلالات روانی SCI- 90- R و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40 بود به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیر سون استفاده گردید . نتایج پژوهش نشان داد:
واژه های کلیدی:اختلالات روانی- سبک های دفاعی – دانشجویان

فصل اول

مقدمه

اختلال روانی.. عبارت است از «نشانگان یا الگوی رفتاری یا روانی كه اهمیت بالینی دارد و در فرد یافت می شود و با پریشانی فعلی (مثل نشانه ای عذاب آور) یا معلولیت (یعنی، اختلال در یك یا چند زمینه ی مهم عملكرد) یا با افزایش قابل ملاحظه ی خطر مرگ، درد، معلولیت، یا از دست دادن آزادی ارتباط دارد. به علاوه، این نشانگان یا الگو نباید صرفاً پاسخی قابل پیش بینی و از لحاظ فرهنگی تائید شده به رویدادی خاص، مثل مرگ فرد عزیز، باشد» (انجمن روان پزشكی آمریكا، 2000، ص XXXi). اصطلاح اختلال های روانی برای كل اقدام تشخیص و درمان، اهمیت زیادی دارد. اجازه دهید به تعریف ارائه شده در DSM-IV-TR و اشارات آن، نگاه دقیق تری بیاندازیم.
اختلال روانی، «اهمیت بالینی» دارد. DSM-IV-TR برای هر اختلال، مدتی را مشخص می كند كه طی آن، نشانه ها برای تشخیص اختلال باید وجود داشته باشند. بنابراین، فكر یا خلق زودگذر، رفتار گاه و بی گاه عجیب، یا احساس زودگذر بی ثباتی یا سردرگمی، اختلال روانی را تشكیل نمی دهند. شاید بتوانید به زمانی فكر كنید كه بعد از رویدادی ناراحت كننده در زندگی تان، احساس كردید از لحاظ هیجانی آشفته هستید. اینگونه تجربیات شایع هستند و اختلال روانی محسوب نمی شوند، مگر اینكه به قدری شدید باشد كه عواقب جدی به بار آورند. برای اینكه اختلالی «اهمیت بالینی» داشته باشد باید برای مدتی پیوسته وجود داشته و به قدر كافی موثر باشد كه زندگی فرد به نحو چشمگیری تحت تاثیر قرار گیرد.
مکانیسم های دفاعی.. فرایندهای ناهشیار درون روانی هستند که وظیفه محافظت از خود را در مقابل موقعیت های تهدیدآمیز یا استرس زا برعهده دارد. آنها ازطریق اجتناب از اضطراب و یا شیوه ای خاص از مواجهه با اضطراب شرایط روانی را سازمان و بقاء می بخشند. بنابراین آنها تلاش هایی را در رویارویی با تعارض روانی انجام می دهند و می توانند رفتارهای مقابله ای را تسهیل کنند ولی استفاده به شیوه ای نامناسب از آنها (همچون انکار، فرافکنی، جابجایی، انزوا)، می تواند رشد روانی را مختل کند و از پاسخ های مقابله ای مفید جلوگیری بعمل آورد.
نظام روان تحلیل گری فروید تاثیر عظیمی بر نظریه و عمل در روانشناسی و روان پزشکی ، تصور ما از ماهیت انسان و درک ما از شخصیت داشته است .فرض بنیادی نظریه روان تحلیل گری مبتنی بر این موضوع است که قسمت عمده ای از زندگی روانی هر شخص در فرایند های نا هشیار ریشه دارد این بخش از ذهن ، در نظام فرویدی مخزن تکانه های غریزی غیر قابل دسترس ، تجربه های سرکوب شده ، خاطرات کودکی قبل از رشد زبان و امیال نیرومند ولی ارضا نشده می باشد. در روان تحلیل گری سنتی و نوین بسیاری از مفاهیم و نظریه ها به طور مستقیم با مفهوم ناهشیار ارتباط دارد. در این میان << مکانیزم `های دفاعی من >>2که فروید آنها را راهکارهای ناهشیار <<من >> جهت کنترل غرایز و تکانه ها تعریف کرد. یکی از مهمترین مفاهیم مرتبط با ناهوشیار است که در نظام روان تحلیل گری جهت تبیین عملکرد دفاعی دستگاه روانی در برابر اضطراب و تنیدگی معرفی شدند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: