مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 226 کیلو بایت
تعداد صفحات 200
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه دارای200صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

فهرست

صفحه

فصل اول : كلیات

1ـ1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2

1ـ2

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6

1ـ3

اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9

1ـ4

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10

1ـ5

فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11

1ـ6

تعاریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12

1ـ6 ـ1

نوع متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12

1ـ6 ـ2

مراحل اندازه‌گیری متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13

1ـ6 ـ 3

تعریف متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2ـ1

خلاقیت چیست ؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17

2ـ2

تعریف خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20

2ـ3

روند شكل گیری خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

21

2ـ4

خصوصیات افراد خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22

2ـ5

راه‌های پرورش خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25

2ـ6

موانع خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

27

2ـ7

انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

30

2ـ8

نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

33

2ـ9

محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

36

2ـ10

نقش تكرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

37

2ـ11

تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

39

2ـ12

نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

41

2ـ13

تشویق عاملی كارساز در پرورش نوشتن خلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

44

2ـ14

نقش كودكستان و مراكز پیش دبستانی در بروز خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………….

46

2ـ15

نقش بازی‌های كودكانه در پرورش خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

47

2ـ16

تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

49

2ـ17

مروری بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

51

فصل سوم : روش پژوهش

3ـ1

نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

71

3ـ2

جامعه آماری و ویژگی‌های آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

71

3ـ3

روش نمونه‌گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

71

3ـ4

ابزار گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

72

فهرست

صفحه

فصل اول : كلیات

1ـ1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2

1ـ2

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6

1ـ3

اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9

1ـ4

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10

1ـ5

فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

11

1ـ6

تعاریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12

1ـ6 ـ1

نوع متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12

1ـ6 ـ2

مراحل اندازه‌گیری متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13

1ـ6 ـ 3

تعریف متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13

فصل دوم : ادبیات پژوهش

2ـ1

خلاقیت چیست ؟ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17

2ـ2

تعریف خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20

2ـ3

روند شكل گیری خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

21

2ـ4

خصوصیات افراد خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

22

2ـ5

راه‌های پرورش خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

25

2ـ6

موانع خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

27

2ـ7

انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

30

2ـ8

نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

33

2ـ9

محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

36

2ـ10

نقش تكرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

37

2ـ11

تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

39

2ـ12

نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

41

2ـ13

تشویق عاملی كارساز در پرورش نوشتن خلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

44

2ـ14

نقش كودكستان و مراكز پیش دبستانی در بروز خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………….

46

2ـ15

نقش بازی‌های كودكانه در پرورش خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

47

2ـ16

تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

49

2ـ17

مروری بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

51

فصل سوم : روش پژوهش

3ـ1

نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

71

3ـ2

جامعه آماری و ویژگی‌های آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

71

3ـ3

روش نمونه‌گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

71

3ـ4

ابزار گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

72

فهرست

صفحه

جدول شماره 3 ـ1

دامنه نمره خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

76

جدول شماره 3 ـ2

دامنه نمره انگیزه پیشرفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

76

جدول شماره 4 ـ 1

توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………

78

جدول شماره 4 ـ2

توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………

80

جدول شماره 4 ـ3

توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های عادی ………………………………………………………………………………………………………………….

80

جدول شماره 4 ـ4

توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های پسر به تفکیک خلاق و عادی ……………………………………………………..

81

جدول شماره 4 ـ5

توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های دختر به تفکیک خلاق و عادی ……………………………………………………..

82

جدول شماره 4 ـ6

توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های به امور فرهنگی هنری ……………………………………………………………………………..

84

جدول شماره 4 ـ7

توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی …………………………………………………………………………………………………………………………….

84

جدول شماره 4 ـ8

توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازی‌های کودکانه …………………………………………………………………………………………….

85

جدول شماره 4 ـ9

توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازی‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………..

86

جدول شماره 4 ـ10

توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری …………………………………………………………………………………………………………………

86

جدول شماره 4 ـ11

توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………………………………….

87

جدول شماره 4 ـ12

میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه ……………………………………………………………………………………………………..

87

جدول شماره 4 ـ13

توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها …………………………………………………………………………………………………………..

88

جدول شماره 4 ـ14

میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان ………………………………………………………………………………………………………………………………….

88

جدول شماره 4 ـ15

میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری ………………………………………………….

89

جدول شماره 4 ـ16

میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن …………………………………………………………………………………………………………………….

90

جدول شماره 4 ـ17

توزیع فراوانی شرکت در دوره‌های آموزش ویژه ……………………………………………………………………………………………………………………..

90

جدول شماره 4 ـ18

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت در دانش آموزان خلاق و عادی ………………..

91

جدول شماره 4 ـ19

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت خلاقیت در دانش آموزان خلاق و عادی ……………………………

91

جدول شماره 4 ـ20

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت تکرار و تمرین نوشتن در دانش آموزان خلاق و عادی …

92

جدول شماره 4 ـ21

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت مطالعه کتب غیر درسی در دانش آموزان خلاق و عادی .

93

جدول شماره 4 ـ22

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میانگین قصه گویی والدین و … برای دانش آموزان خلاق و عادی

93

جدول شماره 4 ـ23

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میزان تشویق و ترغیب دانش آموزان خلاق و عادی ………………………..

94

جدول شماره 4 ـ24

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقه به بازی در دانش آموزان خلاق و عادی ………………………………….

94

جدول شماره 4 ـ25

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی میزان اوقات فراغت دانش آموزان خلاق و عادی …………………………………………..

95

جدول شماره 4 ـ26

خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقمندی به فعالیت های هنری در دانش آموزان خلاق و عادی ….

96

فهرست نمودارها

نمودار ستونی 4ـ1

میزان خلاقیت دانش‌آموزان خلاق و عادی به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………………………………………

79

نمودار ستونی 4ـ2

میزان انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان خلاق و عادی به تفکیک جنسیت …………………………………………………………………………………………..

83

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: