مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

دسته بندی :مدیریت مدیریت 18

بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 658 کیلو بایت
تعداد صفحات 200
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

در تحقیق حاضر که با عنوان بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه صورت گرفته است ، پس از بررسی تعاریف ، تاریخچه و تئوری مفاهیم مربوطه و مروری بر پیشینه تحقیق در فصول اول و دوم (کلیات تحقیق و مبانی نظری) در فصل سوم (روش تحقیق) متعاقب آشنایی با سازمان صنعتی نیرو محرکه و مروری اجمالی بر خط مشی ، سیاستها و استراتژی های آن سازمان و همچنین مطالعه تئوری و عملی ارتباط میان متغیر مستقل (فناوری اطلاعات) و متغیر وابسته (فرآیند برنامه ریزی استراتژیک) و ارزیابی ارتباط معنی دار میان این مفاهیم پرداخته شده است . روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و میدانی بوده است و بر اساس روشهای آماری سعی شده است تا نتایج حاصل از نمونه استنتاجی باشد . جمع آوری اطلاعات نیز به واسطه بهره گیری از پرشش نامه صورت گرفته است ، به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز پرسش نامه نهایی درباره رابطه فناوری اطلاعات و برنامه ریزی استراتژیک با در نظر گرفتن مقیاس فاصله ای (لیکرت) بعنوان مقیاس اندازه گیری طراحی و تکمیل گردیده است . در فصل چهارم برای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق از شاخص های سنجش رابطه بین متغیرها استفاده شده است ، روایی این تحقیق با اتخاذ تدابیری چون انجام بررسی های جامع و کامل در مورد انتخاب گروه هدف که با مشورت متخصصین مربوطه صورت گرفته است و همچنین نظر‌سنجی از کل جامعه آماری تائید می گردد . پایایی آن نیز از طریق آزمون کرونباخ با ضریب تقریبی 87% محاسبه گردیده است . در فصل پنجم هم پس از مروری اجمالی بر تحقیق و بررسی نتایج حاصله و ارائه پیشنهاداتی از جمله عناوین مرتبط برای تحقیقات آتی خاتمه می یابد .

فهرست مطالب

فصل اول:

کلیات تحقیق

چکیده تحقیق

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- موضوع تحقیق

1-4- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

1-5- اهداف تحقیق

1-6- فرضیات تحقیق

1-7- قلمرو مکانی تحقیق

1-8- قلمرو زمانی تحقیق

1-9- روش تحقیق

1-10- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

1-11- ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات)

1-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها (اطلاعات)

1-13- چارچوب نظری تحقیق

1-14- ادبیات موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)

1-15 مدل تحلیلی تحقیق

1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در تحقیق

1-17- محدودیت های تحقیق

فصل دوم :

مبانی نظری تحقیق

2-1- بخش اول : فناوری اطلاعات

2-1-1- تاریخچه فناوری اطلاعات

2-1-2- تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران

2-1-3- تعاریف فناوری اطلاعات

2-1-4- بکارگیری فناوری اطلاعات

2-1-5- پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها

2-1-6- کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانها

جدول 2-1. مدل کاربرد فناوری اطلاعات «نولان»

جدول 2-2. مدل کاربرد فناوری اطلاعات «گالیرز» و «ساترلند»

جدول 2-3. کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر «هیکس»

2-1-7- تأثیر تغییرات فناوری اطلاعات

2-1-8- تأثیرات فناوری اطلاعات بر جامعه

2-1-9- تأثیرات فناوری اطلاعات بر افراد

2-1-10- تأثیرات فناوری اطلاعات بر سازمانها

2-1-11- تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سامانی

1- ساختار

2- فرآیندهای کاری

3- ارتباطات

4- روابط میان سازمانی

جدول 2-4- : متغیرهای طراحی سنتی و فناوری اطلاعات

2-1-12- نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد سازمانها

2-1-13- کاربرد فناوری اطلاعات در یادگیری و تدریس

2-1- 14- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات

2-2- بخش دوم : سیستمهای اطلاعاتی

2-2-1- اهمیت اطلاعات برای مدیریت

2-2-2- تعریف سیستم اطلاعات

– اطلاعات

2-2-3- سیر تکامل سیستمهای اطلاعات

2-2-4- فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

2-2-5- سیستم اطلاعات مدیریت MIS:

2-2-6- انواع سیستم های اطلاعات :

2-2-7- سیستم پردازش تعاملات : (TPS)

2-2-8- سیستم گزارشات مدیریت : (MRS)

2-2-9- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری : (DSS)

2-2-10- سیستم خبره : (ES)

2-2-11- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی : (GDSS)

2-2-12- سیستم اتوماسیون اداری : (OA)

2-2-13- سیستم پشتیبانی مدیران ارشد : (ESS)

2-3- بخش سوم : برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

2-3-1- ماهیت و تعاریف برنامه ریزی

2-3-2- لزوم برنامه ریزی

2-3-4- ویژگیهای یک برنامه ریزی خوب

2-3-5- ماهیت و ارزش برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

2-3-6- تعاریف و مفاهیم اساسی برنامه ریزی یا مدیریت استراتژیک

2-3-7- ماهیت استراتژی

2-3-8- اهمیت استراتژی و فواید آن برای سازمان

2-3-9- سطوح مختلف استراتژی

2-3-10- مروری بر اجزاء فرآیند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

2-3-11- ابعاد تصمیمات استراتژیک

2-3-12- ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک

2-2-13- مزایای مدیریت و برنامه ریز
ی استراتژیک

2-3-14- خطرهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

2-3-15- نظرات مدیران اجرایی درباره مدیریت استراتژیک

2-3-16- مدیریت استراتژیک در ایران

2-3-17- ابزارهای اعمال فرآیند عمومی برنامه ریزی استراتژیک

2- مدل تجزیه و تحلیل سوالات بحرانی

1- تدوین ارکان جهت ساز ( ارزش ، مأموریت ، آرمان ، چشم انداز آرمانی ، مطلوب

و متحمل)

3- مدل برنامه ریزی دیاگرام اهم

4- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

5-ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

6- ماتریس داخلی و خارجی (IEM)

7- ماتریس بررسی مقایسه ای رقابت (CPM)

8- مدل تحلیل (SWOT): (& opportunities & Threas Weakness &

Streng ths)

2-4- بخش چهارم : هماهنگی استراتژیکی و اطلاعاتی

2-4-1- مقدمه

2-4-2- سیر تاریخی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی

2-4-3- پیوند فناوری اطلاعات واستراتژیهای كسب كار

2-4-4 ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیك IS/IT

2-4-5- چشم انداز برنامه ریزی استراتژیك IS/IT

2-4-6 سطوح متفاوت دربرنامه ریزی استراتژیك IS/IT

2-4-7 تنظیم و همراستا نمودن فناوری واطلاعات با برنامه‌های سازمانی

2-4-8- چار چوب همترازی استراتژی كسب وكارو فناوری اطلاعات هندرسن

وون كاترامن

1- استراتژی كسب و كار

1- استراتژی فناوری اطلاعات

2- زیرساختها و فرآیندهای سازمانی

3- زیر ساختها و فر آیندهای سیستمهای اطلاعاتی

2-4-9- چارچوب همترازی استراتژی كسب و كار فناوری اطلاعات لوفتمن

2-4-10- چارچوب همترازی استراتژیك كسب و كار و فناوری اطلاعات مائز

اجزاء چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات

1- استراتژی ،حوزه كسب وكار

2- استراتژی ،اطلاعات وارتباطات

2-4- 11- فرآیند برنامه ریزی استراتژیك IS/IT

2-4-12 چالشهای برنامه ریزی استراتژیك IS/IT در ایران

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: