مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بهره وری در گمرک خرمشهر

دسته بندی :مدیریت مدیریت 9

بهره وری در گمرک خرمشهر

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 343 کیلو بایت
تعداد صفحات 135
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق… 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 اهداف تحقیق.. 3

1-4 فرضیات تحقیق.. 3

1-5 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-6 روش انجام تحقیق.. 4

1-7 واژگان کلیدی.. 4

1-7-1 گمرک (customs). 4

1-7-2 بهره وری (productivity). 4

1-7-3 اثربخشی(effectivnes). 5

1-7-4 کارایی ( efficiency) 5

1-7-5 نیروی انسانی (staffing). 5

1-8 خلاصه فصل اول… 5

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق… 6

2-1 مقدمه. 7

2-2 سازمان گمرک… 8

2-3 نقش و وظایف گمرك… 9

2-4 اهداف بلند مدت گمرک خرمشهر. 11

2-5 ساختار سازمانی گمرک خرمشهر. 11

2-6 مشکلات و چالش های گمرکات ایران.. 12

2-14 مقدمه ای بر بهره وری.. 13

2-15 تعریف لغوی بهره وری.. 14

2-16 تعریف بهره ‌وری.. 14

2-17 سطوح مختلف بهره وری.. 15

2-17-1 بهره وری فردی… 15

2-17-2 بهره وری در خانه. 15

2-17-3 بهره وری در سازمان.. 16

2-17-4 بهره وری در سطح ملی… 16

2-18 عوامل موثر بر بهرهوری در سازمان خدماتی.. 16

2-18-1 عواملی که منشا انسانی دارند.. 16

2-18-2 عواملی که منشا سیستمی دارند.. 17

2-18-3 عواملی که منشا محیطی دارند.. 17

2-19 عوامل موثر بر افزایش بهره وری.. 17

2-20 موانع ارتقا بهره وری در خدمت سازمان های دولتی.. 18

2- 21 بهره وری و کیفیت… 19

2- 22 اصول مدیریت بهرهوری فراگیر. 20

2-23 چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری.. 21

2- 24 بهره وری در ایران.. 23

2-25 مفهوم كارایی.. 24

2-26 تعریف کارایی.. 24

2-27 رابطه کارآیی با بهره ‌وری و اثربخشی.. 25

2-28 عوامل مؤثر در کارآیی.. 26

2-29 عوامل كلان مؤثر بر اثر بخشی.. 26

2-30 عوامل درون سازمانی مؤثر بر اثر بخشی.. 27

2- 31 پیشینه تحقیق.. 30

2-32 اهمیت پیشینه در تحقیقات.. 30

2- 31-1 بررسی و مرور ادبیات روش های بهبود بهره وری در سازمان.. 31

2-31-2 بررسی عوامل افزایش انگیزش در بین کارکنان گمرک خرمشهر. 31

2-31-3 بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان گمرک خرمشهربر ارتقای بهره وری.. 32

فصل سوم : روش های انجام تحقیق… 33

1-1 مقدمه. 34

3-2 روش تحقیق.. 34

3-3 فرایند انجام پژوهش…. 36

3-4 جامعه آماری.. 36

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 37

3-6 روش گردآوری اطلاعات.. 38

3-7 تحلیل پرسشنامه. 38

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق.. 39

3-9 پایایی تحقیق.. 40

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 41

3-10 آزمون های استفاده شده در این تحقیق.. 41

3-11 خلاصه فصل سوم. 42

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق… 43

1-4 مقدمه. 44

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 44

4-3 تحلیل های توصیفی.. 45

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان.. 45

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 46

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 47

4-3-4 جدول و نمودارمربوط به پست سازمانی پاسخ دهندگان.. 48

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی.. 49

4-5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 49

4-6 آزمون فرضیه ها 51

4-6-1 آزمون فرضیه اول… 51

4-6-2 آزمون فرضیه دوم. 52

4-6-3 آزمون فرضیه سوم. 53

4-8 خلاصه فصل چهارم. 54

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 55

5-1 مقدمه. 56

5-2 نتیجه گیری از فرضیه ها 56

5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول.. 57

5-2-2 نتیجه گیری از فرضیه دوم. 57

5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه سوم. 57

5-3 پیشنهادات.. 58

5-4 پیشنهادات به محققین آینده 58

( منــــابع و مــــآخذ ). 59

پرسشنامه.. 61

1-1 مقدمه

امروزه گمرکات به عنوان مبادی ورودی و خروجی هرکشوری محسوب می شوند و ارتقای عملکرد آنها نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها داشته باشد. گمرک خرمشهر به عنوان یکی از گمرکات فعال کشور نیز در راستای محقق شدن شکوفایی اقتصادی کشور در حال فعالیت است. اظهارکالا با استفاده از روش های سنتی دارای مشکلات و موانع عدیده ای است که با افزایش حجم صادرات و واردات کالاها ترافیک های زیادی در این زمینه ایجاد شده اندکه به نوعی می توان گفت به سختی پاسخگوی نیازها در این عرصه می باشند. لذا دور اظهاری طرحی جدید و نوین بدنبال کوتاه ترکردن مسیر و همچنین استفاده از زمان مفید و با راندمان بالا و افزایش کارایی و بهره وری گمرکات می باشد که اکنون در گمرکات فعال کشور در حال پیاده سازی می باشد. اگرچه سرعت اجرای این کار در دستگاه های اجرایی مربوطه با روندی کند در حال اجرا می باشد[1].

1-2 بیان مسئله

بهره وری درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید (زمین- سرمایه- کار- سازماندهی) است. امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفت هایی در زمینه بهره وری هستند. به گونه ای که بتوانند با استفاده بهینه از منابع و امکانات تولیدات بیشتری بدست آورند و سطح رفاه جامعه را بهبود ببخشند. در جهان رقابتی امروز معیار توسعه یافتگی هر کشوری به میزان بهره گیری مطلوب وبهینه از منابع و امکانات موجود ان کشور در جهت نیل به اهداف اقتصادی بستگی دارد.واین موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره وری در استراتژی اقتصادی کشور است. که باعث افزا
یش محصول ناخالص ملی بر اثر بهبود اثربخشی و کارایی میشود.

افزایش بهره وری در سازمان حرکتی است به سوی اهداف کلی و آرمان های سازمان که نباید نادیده گرفته شود و مدیران باید به جای صرف تمام وقت خود برای پرداختن به مسائل جاری سازمان ها وقت بیشتری را جهت بهبود بهره وری صرف کنند. مسأله ای که باعث پرداختن به این موضوع گردیده است اهمیت و تاثیر گذاری شاخص های بهره وری بر گمرک خرمشهر است.

1-3 اهداف تحقیق

 1. آشنایی با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر بهره وری
 2. شناسایی موانع و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در گمرک خرمشهر
 3. راهکار های مناسب جهت افزایش اثربخشی و بهره وری گمرک خرمشهر

کاربرد علمی این تحقیق در سازمان مذکور و دیگر سازمان ها که در این راستا فعالیت می کنند این است که میزان بهره وری و تسهیل فعالیت ها و همچنین هنگام انجام فرایند صادرات و واردات کالاها و خدمات، جدا از سایر عوامل عامل زمان در اولویت قرار خواهدگرفت.

1-4 فرضیات تحقیق

 1. توجه به نیازهای اساسی کارکنان گمرک خرمشهر موجب افزایش بهره وری آن ها درمحیط کارمی شود.
 2. مشارکت دادن کارکنان گمرک خرمشهر در تصمیم گیری ها موجب افزایش بهره وری آن ها در محیط کار می شود.
 3. سبک رهیری مشارکتی مدیران گمرک خرمشهر موجب افزایش بهره وری آن ها درمحیط کارمی شود.

[1] الهی، جواد، حسن زاده، منصور، 1391

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: