مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روشها و فنون تدریس

روشها و فنون تدریس

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات 37
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روش ﻫﺎی آﻣﻮزش:

ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺗــﺪاﺑﯿﺮی ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﻣﻮﺟــﻮد ﺑــﺮای رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ ﻫــﺪﻓﯽ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﻣﯿﮕﯿــﺮد، روش ﮔﻔﺘــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘــﺎ ﺑــﻪ ﯾــﺎدﮔﯿﺮی در ﻓﺮاﮔﯿــﺮان ﻣﻨﺠــﺮ ﻣــﯽ ﺷــﻮد . ﻫــﺮ روش آﻣﻮزﺷــﯽ و ﺗــﺪرﯾﺲ دارای ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در زﯾــﺮ ﺑــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ از اﯾــﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ اﺷــﺎره ﻣــﯽ ﺷــﻮد .ﯾــﮏ روش ﻣﻄﻠﻮب، اوﻻ و ﻗﺒﻞ از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﭘﺎﯾـﻪ ﻫـﺎی ﺑﯿﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ و رواﻧـﯽ رﻓﺘـﺎر اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺛﺎﻧﯿــﺎ دارای اﻋﺘﺒــﺎر و ارزش ﻣﻨﻄﻘــﯽ و ﻫﻤﺴــﻮ و ﻫــﻢ ﺟﻬــﺖ ﺑــﺎ روﺷــﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﮐﺴــﺐ داﻧــﺶ ﺑﺎﺷــﺪ ، ﺛﺎﻟﺜــﺎ ﺑــﺎ اﺻﻮل و اﯾﺪه ال ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪم وﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه دارای ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

روش ﻫﺎی آﻣﻮزش:

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ “ﮔﻮش دادن” ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ :

اﻧﻮاع روش ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ :

ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش:

ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ روش:

ﻧﺤﻮه ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ روش :

اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﮑﺮی( ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی یا بارش افکار) :

نحوه ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ روش :

روش ﻧﻤﺎﯾﺶ و اﺟﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ:

داﺳﺘﺎن ﮔﻮﯾﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ:

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ :

ﭘﺮﺳـــﺶ و ﭘﺎﺳــﺦ:

آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه (face to face) :

در آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد:

ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای در آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه:

وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ:

وﺿﻌﯿﺖ اول «: ﻣﻦ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻢ – ﺗﻮ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯽ»

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮم«ﻣﻦ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻢ – ﺗﻮ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯽ »

وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎر «ﻣﻦ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻢ – ﺗﻮ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﯽ »

ﻓﻨﻮن ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ :

منابع:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: