مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 930 کیلو بایت
تعداد صفحات 104
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیطهای صنعتی مختلف

چکیده

در یک محیط صنعتی توزیع شده، کارخانه های مختلف و دارای ماشین ها و ابزارهای گوناگون در مکان های جغرافیایی مختلف غالبا به منظور رسیدن به بالاترین کارایی تولید ترکیب می شوند. در زمان تولید قطعات و محصولات مختلف ، طرح های فرایند مورد قبول توسط کارخانه های موجود تولید می شود. این طرحها شامل نوع ماشین، تجهیز و ابزار برای هر فرآیند عملیاتی لازم برای تولید قطعه است. طرح های فرایند ممکن است به دلیل تفاوت محدودیت های منابع متفاوت باشند. بنابراین به دست آوردن طرح فرایند بهینه یا نزدیک به بهینه مهم به نظر می رسد. به عبارت دیگر تعیین اینکه هر محصول درکدام کارخانه و با کدام ماشین آلات و ابزار تولید گردد امری لازم و ضروری می باشد. به همین منظور می بایست از بین طرحهای مختلف طرحی را انتخاب کرد که در عین ممکن بودن هزینه تولید محصولات را نیز کمینه سازد. در این تحقیق یک الگوریتم ژنتیک معرفی می شود که بر طبق ضوابط از پیش تعیین شده مانند مینیمم سازی زمان فرایند می تواند به سرعت طرح فرایند بهینه را برای یک سیستم تولیدی واحد و همچنین یک سیستم تولیدی توزیع شده جستجو می کند. با استفاده از الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) می تواند براساس معیار در نظر گرفته شده طرح های فرایند بهینه یا نزدیک به بهینه ایجاد کند، بررسی های موردی به طور آشکار امکان عملی شدن و استحکام روش را نشان می دهند. این کار با استفاده از الگوریتم ژنتیک در CAPP هم در سیستمهای تولیدی توزیع شده و هم واحد صورت می گیرد. بررسی های موردی نشان می دهد که این روش شبیه یا بهتر از برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP) مرسوم تک کارخانه ای است

واژه‌های کلیدی

برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر (CAPP)، الگوریتم ژنتیک، محیط صنعتی توزیع شده، تولید یکپارچه کامپیوتری.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11

فصل یکم – معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک ……………………………………….

17

1-1- برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر………………………………………………………………………………………………….

17

1-1-1- رویکرد بنیادی …………………………………………………………………………………………………………………………….

18

1-1-2- رویکرد متنوع ……………………………………………………………………………………………………………………………..

18

1-2- الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………………………………………….

20

1-2-1-کلیات الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………….

21

1-2-2-قسمت های مهم الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………………..

23

1-2-2-1-تابع هدف و تابع برازش………………………………………………………………………………………………………………

26

1-2-2-2- انتخاب……………………………………………………………………………………………………………………………………

27

1-2-2-3- تقاطع………………………………………………………………………………………………………………………………………

28

1-2-2-4- جهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..

32

فصل دوم- نمونه هایی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر…………………………………..

34

2-1-بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………….

34

2-1-1- توصیف توالی فرآیند…………………………………………………………………………………………………………………….

34

2-1-2- استراتژی کد گزاری…………………………………………………………………………………………………………………….

37

2-1-3- تجزیه و تحلیل همگرایی………………………………………………………………………………………………………………..

38

2-1-3-1-همگرایی نزدیک شونده………………………………………………………………………………………………………………

38

2-1-3-2-همگرایی با در نظر گرفتن احتمال………………………………………………………………………………………………….

40

2-1-3-3-همگرایی GAها در توالی سازی فرایندهای پشت سر هم…………………………………………………………………..

40

2-1-3-4-تعریف یک قانون………………………………………………………………………………………………………………………

41

2-1-4-اپراتورهای ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………….

41

2-1-4-1-اپراتور انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………………..

41

2-1-4-2- اپراتور تغییر و انتقال…………………………………………………………………………………………………………………..

42

2-1-4-3- اپراتور جهش…………………………………………………………………………………………………………………………..

44

2-1-5- برقراری تابع تناسب………………………………………………………………………………………………………………………

44

2-1-5-1- آنالیز محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………….

44

2-1-5-2- برقراری تابع برازش…………………………………………………………………………………………………………………..

45

2-1-6-مثال…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

47

2-1-6-1-مثالهایی برای کاربرد این روشها …………………………………………………………………………………………………..

47

2-1-6-2-تاثیر پارامترهای متغیر بر روند تحقیقات …………………………………………………………………………………………

49

2-1-7-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………

50

2-2-روشی برای برنامه ریزی مقدماتی ترکیبات دورانی شكل محور Cاستفاده از الگوریتم ژنتیك…………………….

51

2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….

51

2-2-2-مدول های سیستمCAPP پیشنهاد شده…………………………………………………………………………………………..

54

2-2-3-تجسم قطعه…………………………………………………………………………………………………………………………………

56

2-2-4-تولید توالی های ممکن………………………………………………………………………………………………………………….

58

2-2-4-1-الزامات اولویت دار………………………………………………………………………………………………………………….

58

2-2-4-2- الزامات تلرانس هندسی……………………………………………………………………………………………………………..

59

2-2-4-3- رابطه ویژگی های اولویت دار……………………………………………………………………………………………………..

60

2-2-5 بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA……………………………………………………………………………………..

64

2-2-5-1- تابع برازش……………………………………………………………………………………………………………………………..

67

2-2-5-2- الگوریتم ژنتیك……………………. ……………………………………………………………………………………………….

68

2-2-6- نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………..

71

2-2-7-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………

71

فصل سوم: الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی قطعه به کمک کامپیوتر در محیط
صنعتی …..

73

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

73

3-2-الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………………

74

3-2-1-سیستم های تولیدی توزیع شده…………………………………………………………………………………………………………

74

3-2-2-نمایش طرح های فرایند…………………………………………………………………………………………………………………..

75

3-2-3-جمعیت اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………..

76

3-3-تولید مثل……………………………………………………………………………………………………………………………………….

76

3-3-1-ادغام………………………………………………………………………………………………………………………………………..

76

3-3-2-دگرگونی و جهش………………………………………………………………………………………………………………………

77

3-4- ارزیابی کروموزوم ………………………………………………………………………………………………………………………….

80

3-4-1- مینیمم سازی زمان فرایند………………………………………………………………………………………………………………..

80

3-4-2- مینیمم سازی هزینه های تولید………………………………………………………………………………………………………….

80

3-5- مطالعات موردی……………………………………………………………………………………………………………………………..

81

3-5-1- CAPPسنتی………………………………………………………………………………………………………………………………

81

3-5-2- CAPP توزیع شده………………………………………………………………………………………………………………………

85

3-6- ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

88

3-6-1- معیار اول…………………………………………………………………………………………………………………………………….

88

3-6-2- معیار دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….

89

فصل چهارم -نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………

90

فهرست شکلها

عنوان

صفحه

شکل 1-1- نمایش یک کروموزوم با ارقام صفر و یک……………………………………………………………………..

22

شکل 1-2-a دو کرموزوم قبل از تقاطع (والدین)……………………………………………………………………………

22

شکل 1-2-b دو کروموزوم بعد از تقاطع (فرزندان)…………………………………………………………………………

23

شکل 1-3- کروموزوم بعد از جهش2…………………………………………………………………………………………

23

شکل 1-4 – تقاطع چند نقطه ای2…………………………………………………………………………………………………

32

شکل2-1-نمودار جریان برنامه2…………………………………………………………………………………………………

46

شکل2-2………………………………………………………………………………. ……………………………………………..

48

شكل2-3 -طرح دیاگرام CAPP پیشنهادشده……………………………………………………………………………..

55

شکل2-4-ساختار سلسله مراتبی ویژگی های فرمی نوعی………………………………………………………………….

56

شکل 2-5…………………………………………………………………………………………………………………………………

57

شکل2-6- مثالهای الزامات اولویت دار…………………………………………………………………………………………..

59

شکل 2-7- مثال الزامات تلرانس هندسی ………………………………………………………………………………………

60

< /td>

شکل 2-8- یک شکل نمونه دارای 18 ویژگی………………………………………………………………………………..

61

شکل 2-9-تولید مجدد گرافیکی…………………………………………………………………………………………………

62

شکل2-10 تولید مجدد داخلی………………………………………………………………………………………………………

62

شکل 3-1- توصیف یک سیستم تولیدی توزیع شده…………………………………………………………………………

75

شکل 3-2- نمونه ای از یک طرح فرآیند………………………………………………………………………………………

75

شکل 3-3- اپراتور ادغام……………………………………………………………………………………………………………..

77

شکل 3-4- اپراتور جهش……………………………………………………………………………………………………………

79

شکل 3-5-یک قطعه منشوری برای ارزیابی الگوریتم……………………………………………………………………….

81

شکل 3-6 تغییرات هزینه تولید در طی اجراهای مختلف…………………………………………………………………….

84

شکل3-7-یک قطعه منشوری شکل……………………………………………………………………………………………….

85

فهرست جدولها

عنوان

صفحه

جدول2-1- استراتژی کدگذاری………………………………………………………………………………………………..

37

جدول2-2 توالی سازی با استفاده از GAتحویل……………………………………………………………………………

47

جدول 2-3- رابطه نوع ویژگی کدبندی ویژگی سلول ماشینکاری و کدبندی طبیعی GA…………………….

48

جدول 2-4 …………………………………………………………………………………………………………………………….

49

جدول 2-5……………………………………………………………………………………………………………………………..

50

جدول 2-6……………………………………….. …………………………………………………………………………………..

50

جدول 2-7 ……………………………………………………………………………………………………………………………..

61

جدول 2-8 توالی های اولیه………………………………………………………………………………………………………

64

جدول 2-9-جزئیات برای قطعه نمونه…………………………………………………………………………………………..

65

جدول 2-10- الگوههای اولویت و مجاورت…………………………………………………………………………………

65

جدول 2-11- جمیعت اولیه……………………………………………………………………………………………………….

66

جدول2-12-نسل بعد از تولید مجدد……………………………………………………………………………………………

68

جدول 2-13 -فرآیند ادغام…………………………………………………………………………………………………………

69

جدول 2-14- فرآیند جهش……………………………………………………………………………………………………….

70

جدول 2-15- توالی های بهینه/نزدیك بهینه………………………………………………………………………………….

71

جدول3-1- اطلاعات تولید……………………………………………………………………………………………………….

82

جدول 3-4-طرح فرآیند مطالعه موردی …………………………………………………………………………………….

83

جدول 3-3- ماتریس تقدم و تاخر……………………………………………………………………………………………..

83

جدول 3-2-منابع موجود در کارگاه تولید…………………………………………………………………………………….

84

جدول 3-5- رابطه تقدم و تاخر برای مطالعه موردی………………………………………………………………………..

86

جدول 3-6- شاخصهای زمان و هزینه در سه کارخانه………………………………………………………………………

87

جدول 3-7- منابع مورد استفاده در سه کارخانه………………………………………………………………………………

87

جدول 3-8 توصیف هفت عملیات اصلی……………………………………………………………………………………….

87

جدول 3-9 منابع موجود در عملیات ماشینکاری………………………………………………………………………………

87

جدول 3-10- طرح فرآیند بر طبق ضابطه کمینه کردن هزینه تولید……………………………………………………..

88

جدول 3-11 طرح فرآیند بر طبق ضابطه کمینه کردن زمان فرآیند……………………………………………………..

89

مقدمه

در جهان صنعتی امروز، به تولید به عنوان یك سلاح رقابتی نگریسته می شود و سازمانهای تولیدی در محیطی قرار گرفته اند كه از ویژگی های آن می توان به افزایش فشارهای رقابتی، تنوع در محصولات، تغییر در انتظارات اجتماعی و افزایش سطح توقع مشتریان اشاره كرد. محصولات در حالی كه باید بسیار كیفی باشند، تنها زمان كوتاهی در بازار می مانند و باید جای خود را به محصولاتی بدهند كه با آخرین ذائقه، سلیقه و یا نیاز مشتریان سازگار هستند. بی توجهی به خواست مشتری و یا قصور در تحویل به موقع ممكن است بسیار گران تمام شود. شرایط فوق سبب گردیده تا موضوع اطلاعات برای سازمانهای تولیدی از اهمیت زیادی برخوردار شود. از طرف دیگر، آخرین بررسی ها حاكی از آن است كه استراتژی رقابتی مبتنی بر بازار خود نیز به تدریج در حال گذر است و چشم انداز استراتژیك رقابت در آینده مبتنی بر منابع خواهد بود. به عبارت دیگر در حالی كه شركتها امروزه موفقیت را در تبعیت و استفاده درست از قوانین، فرصتها و شرایط دیكته شده توسط بازار می دانند، استراتژی مبتنی بر منابع بر این موضوع تاكید دارد كه منفعت و موفقیت بیشتر با اتكا بر مزیتها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمینان شركت و سرمایه گذاری به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.

البته منابع تولیدی مورد نظر تنها شامل سرمایه، زمین، ماشین آلات و تجهیزات نمی شوند، بلكه بنای تولید نسل آینده بر تاكید و توجه به اطلاعات، مدیریت دانش و توجه ویژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود.

وضعیت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذكور در حوزه فعالیتهای تولیدی، اگرچه خود حاصل به كارگیری گسترده و همه جانبه فناوریهای اطلاعاتی در این حوزه است، ولی در عین حال باعث توجه مضاعف سازمانها و شركتهای تولیدی به مقوله اطلاعات و فناوریهای مرتبط با آن شده است. این تحقیق با هدف تبیین موضوع فوق به طور عام و تبیین بخش خاصی از آن به نام برنامه ریزی فرایند به کمک کامپیوتر صورت گرفته است. اهمیت این بررسی از آنجا ناشی می شود كه چند سالی است در كشور، افزایش تعداد واحدهای تولیدی و به تبع آن تحقق نسبی فضای رقابتی باعث گردیده تا توجه تولیدكنندگان و شركتهای صنعتی به كیفیت محصولات، افزایش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد. از همین رو به نظر مــی رسد دانستن تحولات صورت گرفته در بخشهای تولیدی جوامع پیشرفته می تواند در تعیین و شناخت بهتر مسیری كه سازمانهای تولیدی و صنعتی كشور برای ارتقای توان رقابتی خود باید طی كنند موثر واقع شود. توسعــه های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه هوش مصنوعی و سیستم های خبره، وضعیت تولید در جوامع صنعتی را دگرگون ساخته است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: