مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

دسته بندی :پزشکی مدیریت 23

پایان نامه بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.242 مگا بایت
تعداد صفحات 150
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه فارسی……………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اول: زمینه پژوهش و مروری بر اپیدمیهای رخ داده از شیر……………………………… 5فصل دوم: كلیاتی در خصوص بستنی…………………………………………………………………. 18

2-1: تاریخچه بستنی……………………………………………………………………………………….. 19

2-2: تعریف بستنی…………………………………………………………………………………………. 20

2-3: ارزش غذایی بستنی………………………………………………………………………………….. 22

2-4: مواد تشكیل دهنده بستنی…………………………………………………………………………… 24

2-4-1: چربی…………………………………………………………………………………………… 24

2-4-2: مواد جامد غیر از چربی……………………………………………………………………. 25

2-4-3: قند……………………………………………………………………………………………… 27

2-4-4: مواد امولسیون كننده…………………………………………………………………………. 29

2-4-5: مواد پایداركننده………………………………………………………………………………. 29

2-4-6: مواد طعم دهنده………………………………………………………………………………. 30

2-4-7: مواد رنگ دهنده……………………………………………………………………………… 30

2-5: فرآیند تولید بستنی…………………………………………………………………………………… 30

2-5-1: مرحله دریافت……………………………………………………………………………….. 30

2-5-2: تولید مخلوط بستنی…………………………………………………………………………. 31

2-5-3: توزین كردن………………………………………………………………………………….. 32

2-5-4: مخلوط كردن…………………………………………………………………………………. 33

2-5-5: یكنواخت كردن گویچه های چربی……………………………………………………… 34

2-5-6: پاستوریزاسیون……………………………………………………………………………….. 34

2-5-7: رسیدن مخلوط……………………………………………………………………………….. 34

2-5-8: افزودن مواد طعم دهنده و رنگ دهنده………………………………………………….. 35

2-5-9: انجماد به روش مداوم……………………………………………………………………… 35

2-5-10: قالب گیری و بسته بندی…………………………………………………………………. 36

2-5-10-1: بسته بندیهای بزرگ بستنی……………………………………………………… 36

2-5-10-2: بسته بندیهای مورد مصرف خانگی……………………………………………. 37

2-5-10-3: تولید بستنی چوبی……………………………………………………………….. 37

2-5-11: سخت كردن بستنی…………………………………………………………………………. 38

2-6: باكتریولوژی بستنی…………………………………………………………………………………… 39

2-7: اپیدمیولوژی آلودگیهای میكروبی………………………………………………………………….. 40

2-7-1: آلودگیهای اولیه بستنی……………………………………………………………………… 41

2-7-2: آلودگیهای ثانویه بستنی…………………………………………………………………….. 45

2-8: پیشگیری و كنترل…………………………………………………………………………………….. 48

فصل سوم: خلاصه ای از خصوصیات عمومی و كلینیكی باكتریهای جدا شده در بستنی. 51

3-1: میكروبیولوژی پایه……………………………………………………………………………………. 52

3-2: میكروبیولوژی لبنیات………………………………………………………………………………… 52

3-3: رشد میكروبی ………………………………………………………………………………………… 54

3-4: میكروارگانیسم ها در شیر…………………………………………………………………………… 57

3-5: مشخصات میكروارگانیسم ها در شیر…………………………………………………………….. 58

3-6: میكروارگانیسم های ایجاد كننده فساد در شیر………………………………………………….. 59

3-7: میكروارگانیسم های بیماریزا در شیر……………………………………………………………… 60

3-8: باسیلهای گرم منفی بی هوازی اختیاری………………………………………………………….. 60

3-8-1: تعریف انتروباكتریاسه………………………………………………………………………. 61

3-8-2: اشریشیاكلی…………………………………………………………………………………… 63

3-8-3: گروه كلبسیلا، انتروباكتر، سراتیا………………………………………………………….. 67

3-8-4: گروه پروتئوس، مورگانلا، پروویدنسیا………………………………………………….. 69

3-8-5: سیتروباكتر…………………………………………………………………………………….. 70

3-8-6: جنس شیگلا………………………………………………………………………………….. 70

3-8-7: جنس سالمونلا……………………………………………………………………………….. 71

3-8-7-1: تشخیص سالمونلا از جنس های دیگر………………………………………… 72

3-8-7-2: آزمایشات تشخیصی……………………………………………………………… 74

3-8-7-3: پاتوژنزو یافته های بالینی………………………………………………………… 75

3-8-7-4: مواد غذایی كه بطور رایج در انتقال سالمونلا نقش دارند…………………. 77

3-9: باكتریهای گرم منفی غیر تخمیری و غیرشایع…………………………………………………… 78

3-9-1: گروه سودموناها……………………………………………………………………………… 78

3-9-1-1: سودمونا آئروجینوزا……………………………………………………………………… 78

3-9-2: یرسینیا…………………………………………………………………………………………. 79

3-9-2-1: یرسینیا انتروكولیتیكا ویرسینیاپسودوتوبركلوزیس…………………………….. 80

3-9-2-2: پاتوژنز و یافته های بالینی………………………………………………………… 81

3-9-2-3: آزمایشات تشخیصی……………………………………………………………… 82

3-9-2-4: پیشگیری و كنترل…………………………………………………………………. 825

3-10: استافیلوكوك…………………………………………………………………………………………. 82

3-10-1: استافیلوكوك اورئوس……………………………………………………………………. 82

3-10-2: مورفولوژی…………………………………………………………………………………. 83

3-10-3: ساختمان سلولی…………………………………………………………………………… 83

3-10-4: مقاومت…………………………………………………………………………………….. 84

3-10-5: خواص بیوشیمیایی……………………………………………………………………….. 85

3-10-6: مسمومین غذایی استافیلوكوكی………………………………………………………… 86

3-10-7: علائم مسمومیت غذایی استافیلوكوكی……………………………………………….. 89

3-10-8: پیشگیری وكنترل در مسمومیت غذایی…………………………………………….. 90

3-11: باسیل های گرم منفی بدون اسپور……………………………………………………………….. 91

3-11-1: لیستریامونوسیتوجنز……………………………………………………………………… 91

3-11-1-1: تاریخچه…………………………………………………………………………………… 91

3-11-1-2: میكروبیولوژی………………………………………………………………………. 91

3-11-1-3: لیستریوزیس………………………………………………………………………… 93

3-11-1-4: وقوع و رشد لیستریا در شیر و فرآورده های آن……………………………. 95

3-11-1-5: حداقل دوز عفونت زایی…………………………………………………………. 99

3-11-1-6: روش های جستجوی لیستریامونوسیتوجنز درمواد غذایی…………………. 100

3-11-1-7: پاتوژنز و ایمنی…………………………………………………………………….. 104

فصل چهارم: روشها و مواد مورد نیاز………………………………………………………………… 1064-1: مدت مطالعه………………………………………………………………………………………….. 107

4-2: تعداد نمونه…………………………………………………………………………………………….. 107

4-3: نحوه نمونه برداری ………………………………………………………………………………….. 107

4-4: بررسی های انجام شده………………………………………………………………………………. 108

4-5: مواد و وسایل مورد استفاده ……………………………………………………………………….. 108

4-6: روش آماده سازی…………………………………………………………………………………….. 109

4-7: روش آزمایش نمونه های مواد غذایی……………………………………………………………. 109

4-8: رقیق كننده ها………………………………………………………………………………………….. 110

4-8-1: روش تهیه محلول رینگر…………………………………………………………………… 110

4-8-2: روش تهیه سرم فیزیولوژی………………………………………………………………… 111

4-8-3: روش تهیه محلول رقیق كننده آب پیتونه……………………………………………….. 111

4-9: روش شمارش میكروبها ……………………………………………………………………………. 111

4-10: شمارش و شناسایی كلی فرم ها…………………………………………………………………. 112

4-11: شناسایی اشریشیاكلی………………………………………………………………………………. 113

4-12: شناسایی سالمونلا…………………………………………………………………………………… 113

4-13: شناسایی استافیلوكوك اورئوس………………………………………………………………….. 114

4-13-1: طرز تهیه محیط كشت بردپاركر……………………………………………………………… 114

4-14: شناسایی یرسینیا…………………………………………………………………………………….. 116

4-15: شناسایی لیستریا…………………………………………………………………………………….. 117

4-15-1: محیط اختصاصی پالكام………………………………………………………………….. 118

4-16: حدمجاز میكروبی در بستنی……………………………………………………………………… 118

4-17: تستهای تشخیصی………………………………………………………………………………….. 119

فصل پنجم: نتیجه و بحث………………………………………………………………………………… 123

5-1: نتایج…………………………………………………………………………………………………….. 124

5-2: بحث…………………………………………………………………………………………………….. 138

5-3: پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 146

خلاصه لاتین…………………………………………………………………………………………………. 148

منابع……………………………………………………………………………………………………………. 149

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: