مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پایان نامه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

دسته بندی :آزمون ارشد محمد 35

پایان نامه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

دسته بندی آزمون ارشد
فرمت فایل rar
حجم فایل 305 کیلو بایت
تعداد صفحات 95
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

مقدمه ۱
فصل اول: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه
۱-۱ وسعت و موقعیت شهرستان نائین ۳
۲-۱ بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین ۵
۱-۲-۱ ساخت جنسی و سنی ۶
۲-۲-۱ مهاجرت ۶
۳-۱ سواد ۷
۱-۳-۱ آموزش ۸
۴-۱ دین ۸
۵-۱ بهداشت و درمان در شهرستان نائین ۸
۶-۱ وضع فعالیت ۹
۷-۱ بررسی کشاورزی ۹
۸-۱ بررسی دامداری در شهرستان ۱۰
۹-۱ زمین شناسی و توپوگرافی منطقه ۱۰
۱۰-۱ بررسی منابع آب شهرستان ۱۱
فصل دوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا)
۱-۲- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات ۱۳
۲-۲- تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا ۱۵
۱-۲-۲- حجم و رشد جمعیت ۱۵
۲-۲-۲- تعداد و بعد خانوار ۱۶
۳-۲- بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا ۱۷
۱-۳-۲- کشاورزی(زراعت) ۱۷
۲-۳-۲- دامداری ۱۹
۳-۳-۲- صنعت ۲۰
۴-۲- بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ ۲۰
۵-۲- بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ ۲۲
۱-۵-۲- زلزله ۲۲
۲-۵-۲- سیل ۲۲
۶-۲- بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ ۲۳
۷-۲- بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها ۲۳
فصل سوم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه
۱-۳ بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی ۲۵
۲-۳ زمین شناسی ۲۵
۱-۲-۳ چینه شناسی ۲۵
۲-۲-۳ مرفولوژی ۲۶
۳-۲-۳ اراضی کوهستانی ۲۶
۴-۲-۳ تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی ۲۶
۵-۲-۳ مخروط افکنه ها ۲۷
۶-۲-۳ شبکه آب راهه ها ۲۷
۷-۲-۳ واحد تپه های ماسه ۲۷
۳-۳ بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه ۲۸
۱-۳-۳ درجه حرارت ۲۸
۲-۳-۳ باد ۳۰
۳-۳-۳ میزان بارندگی و رطوبت در روستا ۳۰
۴-۳-۳ رطوبت منطقه مورد مطالعه ۳۲
۴-۳ شناخت و بررسی علل پیدایش روستا ۳۲
۵-۳ وجه تسمیه روستا ۳۲
۶-۳ تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک ۳۳
۱-۶-۳ حجم و رشد جمعیت ۳۳
۲-۶-۳ ساختار سنی ۳۵
۳-۶-۳ ساختار جنسی ۳۵
۴-۶-۳ بررسی مهاجرت روستا ۳۶
۷-۳ مطالعه سواد و آموزش ۳۷
۸-۳ تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا ۳۹
۱-۸-۳ محدوده اراضی کشاورزی ۳۹
۹-۳ بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا ۴۰
۱-۹-۳ آب آشامیدنی روستا ۴۰
۲-۹-۳ آب زراعی روستا ۴۱
۱۰-۳ بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع و…. ۴۱
۱۱-۳ انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها ۴۱
۱-۱۱-۳ میزان عملکرد زراعی ۴۲
۱۲-۳ دامداری ۴۲
۱۳-۳ صنعت ۴۳
۱۴-۳ توزیع جمعیت در سن فعالیت ها ۴۳
۱۵-۳ بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا ۴۴
۱۶-۳ بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و…. ۴۶
۱۷-۳ بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، و…. ۴۸
۱-۱۷-۳ برق ۴۹
۱۸-۳ نحوه دفع آبهای سطحی ۴۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پشنهادات
۱-۴ برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات رفاهی، تأسیسات و سطح بندی آن ۵۱
۲-۴ پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده ۵۱
۳-۴ تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا ۵۳
۴-۴ بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا ۵۴
۵-۴ تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکردی مراکز محلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا ۵۵
۶-۴ بررسی سرانه های موجود، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن ۵۶
۷-۴ تعیین محدودیتهای و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا ۶۱
۱-۷-۴ محدودیتهای توسعه فیزیکی ۶۱
۲-۷-۴ امکانات توسعه فیزیکی ۶۱
۳-۷-۴ جهت توسعه فیزیکی روستا ۶۲
۸-۴ پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی ۶۲
۱-۸-۴ ضوابط کلی طراحی کالبدی بافت ۶۲
۲-۸-۴ ضوابط کلی مسکن ۶۳
منابع و مآخذ ۶۴

منابع و مآخذ:

راهنمای جامع مدیریت روستایی، انتشارات معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، تهران
طرح هادی روستای چاه ملک، مختاریان، ساسان(کارشناس طرح)، زمستان ۱۳۷۴
طرح هادی روستای چاه ملک، مختاریان، ساسان(کارشناس طرح)، سال ۱۳۸۵
گرجی، یاسر، مطالعه و بررسی مشکل دفع پساب و فاضلاب روستای چاه ملک، تحقیق کارشناسی، تابستان ۸۶٫

مقدمه

طبق ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطی زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که به حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرض مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت های اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی یا قریه نامیده شده است[۱]. عدم توجه به فضاهای روستایی بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی از نظر داده های محیطی و نیروی استانی پرتوان این نواحی می باشد. برای رسیدن به توسعه ها ناگزیر به برنامه ریزی و توسعه روستایی می باشیم.[۲]

در این تحقیق سعی بر این است تا به شناختی اجمالی از روستای چاهملک دست پیدا کنیم.

در فصل اول به ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه پرداخته و در فصل دوم به شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا) و همچنین در فصل سوم ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در آخر به تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات می پردازیم.

۱-۱ وسعت و موقعیت شهرستان نائین

شهرستان نائین در حاشیه جنوبی کویر مرکزی ایران و در مشرق شهرستان اصفهان واقع شده است. و از نظر تقسیمات سیاسی تابع استان اصفهان می باشد، از سمت شمال به دشت کویر، از مشرق به شهرستان طبس و از جنوب به شهرستان اردکان و بافق و از غرب به بخش کوهپایه از شهرستان اصفهان محدود است و مرکز آن شهر نائین می باشد.

مساحت این شهرستان ۳۵۵۱۱ Km مربع است. علاوه بر شهر نائین، شهرهای انارک و خور نیز در این شهرستان واقع اند، این شهرستان دارای ۳ بخش و ۸ دهستان می باشد که مجموعاً دارای ۹۶۲ آبادی است که اکثراً کم جمعیت است.

جدول شماره یک تعداد روستاها، مزارع مستقل و تابع و دیگر نقاط شهرستان را به تفکیک بخش و دهستان نشان می دهد.

۲-۱ بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۶۵ جمعیت این شهرستان حدود ۵۲۳۱۹ نفر بوده است. رشد جمعیت این شهرستان در فاصله سالهای ۱۳۵۵، ۶۵ رقم ۶/۲ درصد یعنی ۳/۱ درصد کمتر از متوسط رشد کل کشور را نشان می دهد.

نتایج مقدماتی طرح آمارگیری جاری جمعیت در سال ۷۰ جمعیت کل شهرستان نائین ۵۸۰۸۵ نفر مرد و زن اعلام کرده است که با توجه به جمعیت سال ۶۵ نرخ رشد جمعیت سالهای ۷۰- ۶۵ برابر ½ درصد بوده است که نسبت به ۶۵- ۵۵ ۵/۱ درصد کاهش نشان می دهد و این خود موئد مهاجر فرست بودن شهرستان است.

در سال ۶۵ از کل جمعیت شهرستان ۳/۴۵ درصد در نقاط روستائی سکونت داشته اند، همچنین از کل خانوارهای شهرستان نائین بیش از ۹/۹۹ درصد در شهرها ساکن بوده اند و میانگین تعداد افراد خانوار معمولی ۹۳/۴ نفر به دست آمده است.

۱-۲-۱ ساخت جنسی و سنی:

طبق نتایج سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال ۶۵ از ۳۲۵۱۹ نفر ۲۵۹۲۳ مرد و ۲۶۳۹۳ نفر زن در نتیجه نسبت جنسی برابر ۹۸، این نسبت در بین گروههای سنی ۰- ۱۴۰ ساله(۱۰۰) و بین ۱۵ تا ۶۴ ساله ۷/۹۷ و ۶۵ ساله و بیشتر ۳۱/۹۲٫

2-2-1 مهاجرت:

سرشماری سال ۶۵ نفوس و مسکن ۷/۸۸ درصد از جمعیت در شهر یا آبادی خود اقامت داشته اند.

۵/۲ درصد از روستا به شهر

۱/۲ درصد از شهر به شهر

۰/۵ درصد از روستا به روستا

۱/۱ درصد از شهر به روستا

مهاجرانی که به این شهرستان وارد یا در محدوده این شهرستان جا به جه شده اند.

محل اقامت قبلی ۸/۱۲ درصد سایر استانها ۳/۱۱ شهرستانهای دیگر همین استان ۱/۶۰ شهر یا آبادی دیگر در همین شهرستان بوده است.

۳-۱ سواد:

سرشماری سال ۶۵ از ۴۲۳۳۳ نفر بیشتر از ۶ سال سن داشته اند که ۹/۶۷ درصد باسواد بوده اند که نسبت به سال ۵۵ ۶/۱۹ درصد رشد داشته است.

در بین افراد لازم التعلیم ۱۴- ۶ در نقاط شهری ۸/۹۷ و در نقاط روستائی ۳/۹۵ درصد قرار دارند. در سال ۱۳۷۰ در بین افراد ۶ سال به بالا ۸/۷۶ بوده که نسبت به سال ۶۵ (۹/۸ درصد افزایش)

۱-۳-۱ آموزش:

مهر ماه سال ۶۵، از جمعیت ۲۴- ۶ شهرستان نائین، ۸/۵۱ در حال تحصیل در نقاط شهری ۰/۵۸ و در نقاط روستائی این جمعیت به ۸/۴۶ درصد می رسد.

۷/۹۲ درصد از کودکان

۲/۶۳ نوجوانان

۵/۱۹ جوانان به تحصیل اشتغال دارند.

۴-۱ دین:

اکثریت قریب به اتفاق جمعیت شهرستان مسلمان می باشد. ۶۵/۹۹ درصد که از جمعیت شهری ۵۵/۹۹ درصد و از جمعیت روستائی ۷۴/۹۹ می باشد. دیگر مذاهب نیز شامل زردشتی ۳۲٪ می باشد.

۵-۱ بهداشت و درمان در شهرستان نائین:

در مهر ماه سال ۱۳۶۵ به ازای ۵۲۳۲ نفر تنها یک پزشک قرار داشت در نقاط شهری ۷ نفر پزشک و در نقاط روستایی ۳ نفر پزشک قرار داشت.

۶-۱ وضع فعالیت:

۲/۴۴ درصد از جمعیت ۱۰ و بیشتر ساکن در شهرستان شاغل(جویای کار) را تشکیل می دادند.

که در نقاط شهری ۳/۳۹ درصد و در نقاط روستائی ۳/۴۸٫

افراد غیر شاغل در شهرستان ۸/۵۵، شهری ۷/۶۰ و روستائی ۷/۵۱٫

۶/۲۲ درصد کشاورزان، دامداران، جنگلداران

۷/۴۹ کارگران مشاغل تولیدی و امور حمل و نقل

۷/۸ کارکنان علمی، فنی و تحصیلی.

در سال ۷۰، ۸/۲۸ درصد کل جمعیت شاغل در نقاط شهری و روستائی که در نقاط شهری ۰/۳۲ و روستائی ۲/۲۶، ۴/۲ درصد نیز بیکار هستند. که در نقاط شهری ۴/۲ و روستائی نیز ۴/۲ درصد می باشد.

۷-۱ بررسی کشاورزی:

۱/۵۳ درصد روستائیان و ۶/۳۹ شاغلین روستاها کشاورزی می کنند. در سال ۷۰ نسبت به سال ۶۵ سطح زیر کشت ۷/۵ درصد کاهش دارد. تغییر الگوی کشت منطقه افزایش سطح زیر علوفه ای است که نیاز به آب بیشتری دارد.

هر هکتار علوفه تقریباً ۳/۲ برابر گندم به آب نیاز دارد ولی درآمد بیشتری را نصیب کشاورزان می کند.

۸-۱ بررسی دامداری در شهرستان:

طبق بررسیها و آمارگیری انجام شده اخیراً میزان اشتغال به امر دامداری در این شهرستان به ۳/۲ درصد رسیده که نسبت به دوره قبلی ۴/۰ درصد کاهش نشان می دهد.

۹-۱ زمین شناسی و توپوگرافی منطقه:

از نظر زمین شناسی این شهرستان جزء مناطق نیمه بیابانی و پست کشور محسوب شده و اغلب جنس زمین های آب را آهکی تشکیل می دهد بلندیها بیشتر کم ارتفاع می باشد و به علت جنس زمین و بارندگی کم از پوشش گیاهی نامناسبی برخوردار است. هر چه از مرکز شهرستان به طرف مشرق حرکت می کنیم از ارتفاع کاسته شده است و به مناطق بیابانی و کویر مرکزی نردیکتر می شویم به طور کل این شهرستان و منطقه مورد مطالعه از توپوگرافی ملایمی برخوردار است و به غیر از شهرهای هم چون نائین، انارک، تودشک که در ارتفاع نسبی قرار دارند سایر مناطق از ارتفاع خاصی برخوردار نیستند.

۱۰-۱ بررسی منابع آب شهرستان:

با توجه به اقلیم شهرستان نائین که دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد میانگین بارندگی سالانه در این شهرستان ۸۲ میلیمتر می باشد و بیشترین بارندگی در طول دوره ۱۷ ساله آمارگیری موجود به شهر نائین با ۹۶/۹۹ میلیمتر بوده است. آب باران به علت قعر پوشش گیاهی در اغلب مناطق به صورت رواناب جاری می شود که به صورت سیل بند آن را مهار می کنند و برای تغذیه آبهای زیر زمینی از آن استفاده می شود همچنین آب انبارهائی که آب باران را در خود نگهداری می کند نیز در طول جاده اصلی نائین خور طبس مشاهده می گردد.

اما بیشترین بهره برداری از آب به صورت چاههای نیمه عمیق و عمیق می باشد که در گذشته و تا چندی پیش از آب قنات نیز برای مصارف کشاورزی استفاده می شد.

هم اکنون به علت کاهش آب این قناتها کمتر شاهد استفاده از آن می باشیم.

۱-۲- تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

محمد

من نویسنده این سایت هستم و خوشحالم که در کنار مدیریت سایت میتوانم هر روز تجربیات خودم رو افزایش دهم تا به ارائه خدمات بهتری بپردازم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: