مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر دانش آموزان دختر

دسته بندی :معارف اسلامی محمد 9

پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر دانش آموزان دختر

دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 158 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب:

عـنـوان شماره صفحات
فهرست مطالب…………………………………………………………………….. الف
فهرست جداول……………………………………………………………………… ث
فهرست نمودارها………….………………………………………………….…….. ث
چکیده…………………………………………………………………………….. 1
فـصـل اول کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………….. 2
بیان‌مسئله…………………………….…………………………………………………………. 3
ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق…..…………………………………………………… 5
اهداف پژوهش …………………………………………………………………….. 6
فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………..متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)………………………………………………………………………………….. ……… 8
تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل ……………………………………………….. 8
تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………. 8
تعریف نظری سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………… 9
تعریف عملیاتی سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………….. 13
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن……………………………….…………………… 13
تعریف سازگاری ………………………………………………………………………………………………………………………… 13
عوامل موثربرسازگاری ………………………………………………………………………………………………………………… 14
انواع سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 17
روشها یا اشکال سازگاری ………………………………………………………………………………………………………….. 23
ملاکهای سازگاری مطلوب ………………………………………………………………………………………………………… 24
ویژگیهای افراد سازگار ……………………………………………………………………………………………………. 25
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل …………………..……………………….……………… 27
نظریه تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………………………………………………………….. 27
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل…………………………………………………………………………………………………. 28
الگوی حالات نفسانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 28
موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی ……………………………………………………………………………………….. 32
آسیب شناسی روانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 34
الف : آسیب شناسی ساختی …………………………………………………………………………………………… 24
ب: آسیب شناسی کارکردی …………………………………………………………………………………………….. 35
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ………………………………………………………………………………………….. 35
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ……………………………………………………………………………… 36
مشاوره و درمان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 38
الف : تحلیل درمان ساختار………………………………………………………………………………………………… 38
ب: تحلیل درمان تبادلها …………………………………………………………………………………………………… 39
ارزشهای مشاوره گروهی …………………………………………………………………………………………………………….. 40
جمع بندی مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………… 42
بخش سوم: مروری برپیشینه تحقیق …………………….……….………………………………. 43
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………………………………. 43
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………… 46
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل …………………………………………… 48
فصل سومروش اجرای تحقیق
مقدمه…………………………………..…………………………………….….…………………… 52
روش تحقیق…………………………………………………………………………….. 52
جامعه آماری تحقیق…………. ………………………………………………………… 52
نمونه و روش نمونه گیری … …………………….………………….……….. ………. 52
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ……………………………………………………………………………………………… 53
پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………..…………..……………………………………… 53
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ …….………………………..…………..………………………….. 55
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ . …….………………………..…………..……………. 55
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………… ………….………………………..…………..……………. 56
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش …….………………………..…………..……………………….. 56
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل …….…………………………. 57
فصل چهارمتجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه…………………………………..…………………………………….….…………………… 60
اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق……….. 62
تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………. 73
فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………….. …………………….. 75
فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………. ………………..……….. 76
فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………….……… …………………. 77
فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 77
فصل پنجمبحث و نتیجه گیری
مقدمه…………………………………..………………… ……..………………….….…………… 80
یافته‌های پژوهش ……………………………….………………… ……..………………….……. 80
الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها …………………………………………………………………………………… 80
ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها ………………………………………………. 81
پـیشنـهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..……….. 87
الف- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش …………………….……………….…. …………………………….. 87
ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی………………………….….…………… ….. 88
محدودیتها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
منـابـع
منابع فارسی…………………………….…………………………………….….……………… 90
منابع لاتین…………………………………………………………………….….………….…… 95
پیـوست
پیوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و کلید پرسشنامه ……………………………………
پیوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات ، تحقیق های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری …
پیوست 3- فرم ارائه چکیده تحقیق یا رساله ………………………………………………………………………….پیوست 4 – خلاصه کامل جلسات گروهی ………………………………………………………………………………….

فهرست جداول:

عـنـوان شماره صفحات
جدول 1-3 : ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ …………………………………………………….. 55
جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ………………………………………….. 55
جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش ………………………………………………………………………… 62
جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش ……………………………………………. 62
جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش ……………………………………………………………… 63
جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ……………………………………….. 64
جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش …………………………………………………… 64
جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش …………………….. 69
جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل …………………………………………… 70
جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76
جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم …………. 78
فهرست نمودارها
نمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش ………………………………………………………………………………………… 65
نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش ………………………………………….. 67
نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل …………………………………………… 72

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌کریم در سال 86-85 می‌باشد.

روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش‌آموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند.

جهت اندازه‌گیری داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاری سینها و سینگ (1993) که شامل 60 سؤال که حوزه‌های عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان دبیرستانی را می‌سنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یک ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و کنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و کواریانس) استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری کل شرکت‌کنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانش‌آموزان پایه اول و دوم می‌باشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این تحقیق در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

محمد

من نویسنده این سایت هستم و خوشحالم که در کنار مدیریت سایت میتوانم هر روز تجربیات خودم رو افزایش دهم تا به ارائه خدمات بهتری بپردازم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: