مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

دسته بندی زبان و ادبيات فارسي
فرمت فایل rar
حجم فایل 357 کیلو بایت
تعداد صفحات 173
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

دانلود تحقیق مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:180

تحقیق کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

فهرست مطالب:

فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه2
بیان مسأله3
ضرورت و اهمیت پژوهش5
اهداف پژوهش7
هدف کلی پژوهش7
اهداف ویژه پژوهش7
فرضیه های پژوهش8
فرضیه اصلی پژوهش8
فرضیه های فرعی پژوهش8
پیش فرض های پژوهش9
محدودیت های پژوهش9
تعاریف نظری11
تعاریف عملیاتی13

فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق
مقدمه17
بخش اول : مبانی نظری پژوهش18
-مفهوم تربیت بدنی 18
-تعریف ورزش19
-ورزش 19
-تعاریف ورزش همگانی23
-مفهوم جهانی ورزش26
-مفهوم ورزش27
-کیفیت زندگی29
-حق به دنبال خوشحالی بودن30
-انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی31
-فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی36
-تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار38
-طبقه بندی ورزش های همگانی39
-گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت42
-تعادل در ورزش43
-مفهوم فراغت44
-توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان49
-فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن54
-نگرش و چارچوب مفهومی آن57
-تعریف نگرش58
-گرایش به ورزش و فعالیت بدنی59
-انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی61
-بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش65
oالف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور65
oب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور78

فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه90
روش پژوهش91
جامعه آماری92
نمونه آماری و روش نمونه گیری93
ابزار پژوهش96
متغیرهای پژوهش97
اعتبار و روایی ابزار پژوهش98
شیوه جمع آوری داده ها99
روش های آماری99

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق102
الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی102

ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی114
ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی132
د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی134
بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق 136
سایر یافته های پژوهش151

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه161
خلاصه ی پژوهش161
یافته های اصلی پژوهش161
سایر یافته های پژوهش163
بحث و تحلیل و نتیجه گیری166
روش های گسترش ورزش همگانی171
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش173
پیشنهادات برای محققین دیگر173

منابع و پیوست

فهرست جداول

جدول 1-2 : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده 55
جدول 2-2: رشد مشارکت مردم آلمان86
جدول1-3: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان95
جدول 2-3: سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی97
جدول 1-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت102
جدول 2-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن104
جدول3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته106
جدول4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل108
جدول5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات110
جدول6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته111
جدول7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز112
جدول8- 4 : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت114
جدول 9-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت115
جدول 10-4 : توزیع فراوانی عامل اجتماعی117
جدول 11-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی118
جدول 12- 4 : توزیع فراوانی عامل درمانی120
جدول 13- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی121
جدول 14- 4 : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی123
جدول 15- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی124
جدول 16- 4 : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها126
جدول 17- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 127
جدول 18- 4 : توزیع فراوانی عامل اختصاصی129
جدول 19- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی130
جدول 20- 4 : توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده132
جدول 21- 4 : میانگین نمرات مربوط به عوامل134
جدول 22- 4 : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس135
جدول 23- 4 : آزمون مربوط به فرضیه اصلی137
جدول 24- 4 : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول139
جدول 25- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم141
جدول 26- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم143
جدول 27- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم146
جدول 28- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم148
جدول 29- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم150
جدول 30- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل151
جدول 31- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات154
جدول 32- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن156

فهرست نمودارها

نمودار 1-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت103
نمودار 2-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن105
نمودار3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن 107
نمودار4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل109
نمودار5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات110
نمودار6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته111
نمودار7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز113
نمودار8- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت116
نمودار 9-4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی119
نمودار 10- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی122
نمودار 11- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی125
نمودار 12- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 128
نمودار13- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی131
نمودار 14- 4 : توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده133
نمودار 15-4 : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی 137
نمودار 16-4 :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی139
نمودار 17-4: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 141
نمودار 18-4: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 143
نمودار 19-4: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 145
نمودار 20-4: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 147
نمودار 21-4 : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 150
نمودار 22-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل153
نمودار 23-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات155
نمودار 24-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن158

فهرست شکل ها

شکل 1-2 : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )35
شکل 2-2 : طبقه بندی ورزش همگانی 41

مقدمه:

ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.

ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.

تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.

در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد[1]، 2002).

این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.

بیان مسأله

بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.

ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان ، 1380) .

ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید[2] ، 1995).

قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی، قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس[3]، 2000) .

مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، 1382).

در حالی که در دانمارک تأکید دولت از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران ورزش کشور نمی دانند که مردم چه فعالیت هایی را در اولویت می دانند؟ آیا علاقه و نیاز مردم به ورزش همگانی است یا رقابتی؟ با شناخت ماهیت ورزش و نیازهای اجتماعی برنامه ریزی برای آن کاملاً روشن می شود.

برای برنامه ریزی اصولی ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه، بررسی علل گرایش افراد به این ورزش، به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این مقطع زمانی به حساب می آید. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگانی در شهر مشهد چه می باشند و آیا بین انگیزه آنها در پرداختن به ورزش همگانی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

به نظر می رسد پاسخ به این سوالات بتواند متخصصان این رشته را برای ترسیم سیاست و راهبردهای مربوطه کمک نماید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: