مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پروژه سیستم كلینیك جراحی

پروژه سیستم كلینیك جراحی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 309 کیلو بایت
تعداد صفحات 109
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق سیستم كلینیك جراحی

فهرست

چکیده…………………………………………. 11

مقدمه…………………………………………. 12

تکنولوژی های مورد استفاده……………………….. 13

1 معرفی Actor های سیستم………………………… 14

1-1 بیمار…………………………… 14

1-1-1 مواردی که باید برای بیمار ثبت شود. 14

2-1-1 فیلد های اطلاعاتی بیمار………… 14

2-1 مسئول پذیرش……………………… 15

3-1 مسئول ترخیص……………………… 15

1-3-1 اعمال انجام شده در زمان ترخیص….. 15

2-3-1 ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود 15

4-1 مدیر مرکز……………………….. 16

1-4-1 ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود. 16

2-4-1 اطلاعات مهم برای مدیر………….. 16

5-1 اپراتور اتاق عمل…………………. 16

6-1 پزشک (تیم پزشکی)…………………. 16

2 Use Case های سیستم ……..17

1-2 مقدمه…………………………… 17

2-2 Use Case های تعریفی………….. 17

1-2-2 Use Case تعریف پزشك ……… 19

2-2-2 Use Case تعریف گروه های پزشكی 19

3-2-2 Use Case تعریف بیمه………. 20

4-2-2 Use Case تعریف گروه های عمل.. 21

5-2-2 Use Case تعریف عمل……….. 22

6-2-2 Use Case تعریف بخش………. 23

7-2-2 Use Case تعریف دارو………. 24

8-2-2 Use Case تعریف نوع پذیرش….. 24

9-2-2 Use Case تعریف سرویس……… 25

10-2-2 Use Case تعریف كمك جراح….. 26

11-2-2 Use Case تعریف نوع ترخیص…. 27

12-2-2 Use Case انواع بیهوشی……. 28

13-2-2 Use Case تعریف واحد های دارویی 28

14-2-2 Use Case تعریف تعرفه ها….. 29

15-2-2 Use Case تعریف كای عمل…… 30

16-2-2 Use Case تعریف دارو های یك عمل 31

17-2-2 Use Case تعریف ست های عمل… 31

18-2-2 Use Case تعریف استوك اتاق عمل 32

19-2-2 Use Case شرح عمل………… 33

20-2-2 Use Case تعریف كاربران…… 34

3-2 Use Case های عملی……………. 35

1-3-2 Use Case پذیرش بیمار……… 35

2-3-2 Use Case درج مشخصات بیمار…. 36

3-3-2 Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار 37

4-3-2 Use Case اتاق عمل………… 38

5-3-2 Use Case بخش…………….. 40

6-3-2 Use Case ترخیص………….. 40

4-2 Use Case های گزارش گیری………. 42

1-4-2 Use Case بیماران بستری شده بیمه 42

2-4-2 Use Case بیماران سرپایی بیمه. 43

3-4-2 Use Case بیماران بستری شده بیمه تكمیلی 44

4-4-2 Use Case بیماران سرپایی بیمه تكمیلی 45

5-4-2 Use Case همه بیماران…….. 46

6-4-2 Use Case شخصی پزشك……….. 46

7-4-2 Use Case مشخصات بیماران بستری شده 47

8-4-2 Use Case عمل های انجام شده پزشكان 48

9-4-2 Use Case عمل های یك بیمار…. 48

3 BPM (Business Process Model) های سیستم…………….. 50

1-3 پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار……… 50

1-1-3 بیمار در خواست پذیرش می كند……. 50

2-1-3 مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می كند 50

3-1-3 براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد………………………… 50

4-1-3 صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود 50

5-1-3 صورت حساب را پرداخت كرده وترخیص می شود 51

2-3 بررسی عملكرد از دیدگاه مدیریت مركز… 51

3-3 بررسی گزارشات مالی توسط پزشك………. 51

4 شرح فنی ماژول(Form) ها……………………….. 52

1-4 مشخصات ظاهری فرم لیست پزشکان …….. 52

1-1-4 امکانات فرم………………….. 52

2-1-4 فیلترهای فرم……………….. 52

3-1-4 دکمه های فرم…………………. 52

4-1-4 مشخصات ظاهری فرم پزشک………… 52

5-1-4 فیلترهای فرم ………………… 53

6-1-4 دکمه های فرم…………………. 53

2-4 مشخصات ظاهری فرم لیست گروههای پزشکی.. 53

1-2-4 فیلترهای فرم ………………… 53

2-2-4 دکمه های فرم…………………. 53

3-2-4 مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی. 54

4-2-4 مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک…….. 54

5-2-4 اجزای فرم……………………. 54

6-2-4 فیلترهای فرم…………………. 54

7-2-4 دکمه های فرم…………………. 54

3-4 مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها……… 54

1-3-4 امکانات فرم………………….. 54

2-3-4 فیلترهای فرم…………………. 54

3-3-4 دکمه های فرم…………………. 55

4-3-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها 55

4-4 مشخصات ظاهری فرم سازمانها…………. 55

1-4-4 اجزای فرم……………………. 55

2-4-4 فیلترهای فرم…………………. 55

3-4-4 دکمه های فرم…………………. 56

4-4-4 مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها:…. 56

5-4-4 فیلترهای فرم…………………. 56

6-4-4 دکمه های فرم…………………. 56

7-4-4 مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها 56

5-4 مشخصات ظاهری فرم بخش……………… 56

1-5-4 اجزای فرم……………………. 56

2-5-4 فیلترهای فرم…………………. 56

3-5-4 دکمه های فرم…………………. 56

6-4 مشخصات ظاهری فرم لیست داروها ……… 56

1-6-4 امکانات فرم………………….. 57

2-6-4 فیلترهای فرم…………………. 57

3-6-4 دکمه های فرم…………………. 57

4-6-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها 57

5-6-4 مشخصات ظاهری فرم دارو ………… 57

6-6-4 فیلترهای فرم ………………… 58

7-6-4 دکمه های فرم…………………. 58

7-4 مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو… 58

1-7-4 فیلترهای فرم ………………. 58

2-7-4 دکمه های فرم…………………. 58

8-4 مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذی
رش….. 58

1-8-4 فیلترهای فرم…………………. 58

2-8-4 دکمه های فرم…………………. 58

3-8-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش 59

4-8-4 مشخصات ظاهری فرم لیست سرویسها…. 59

5-8-4 امکانات فرم………………….. 59

6-8-4 فیلترهای فرم…………………. 59

7-8-4 دکمه های فرم…………………. 59

8-8-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها 59

9-4 مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان…… 59

1-9-4 فیلترهای فرم ………………… 59

2-9-4 دکمه های فرم…………………. 60

3-9-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان 60

4-9-4 مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان 60

5-9-4 فیلترهای فرم ………………… 60

6-9-4 دکمه های فرم…………………. 60

10-4 مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص 60

1-10-4 فیلترهای فرم………………… 60

2-10-4 دکمه های فرم………………… 60

3-10-4 مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص 60

4-10-4 مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج…… 61

5-10-4 فیلترهای فرم………………… 61

6-10-4 دکمه های فرم………………… 61

11-4 مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی…. 61

1-11-4 فیلترهای فرم………………… 61

2-11-4 دکمه های فرم………………… 61

3-11-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی 61

4-11-4 مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی…. 61

5-11-4 فیلترهای فرم………………… 61

6-11-4 دکمه های فرم………………… 62

12-4 مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی…. 62

1-12-4 فیلترهای فرم………………… 62

2-12-4 دکمه های فرم………………… 62

3-12-4 مشخصات ظاهری فرم تعریف کای جراحی 62

4-12-4 فیلترهای فرم………………… 62

5-12-4 دکمه های فرم………………… 62

13-4 مشخصات ظاهری فرم لیست ستها………… 62

1-13-4 فیلترهای فرم………………… 62

2-13-4 دکمه های فرم………………… 62

3-13-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها 63

4-13-4 مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل.. 63

5-13-4 فیلترهای فرم………………… 63

6-13-4 دکمه های فرم………………… 63

14-4 مشخصات ظاهری فرم لیست عملها……….. 63

1-14-4 امکانات فرم…………………. 63

2-14-4 فیلترهای فرم………………… 63

3-14-4 دکمه های فرم………………… 63

4-14-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها 64

5-14-4 مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر….. 64

6-14-4 فیلترهای فرم………………… 64

7-14-4 دکمه های فر…………………. 64

8-14-4 مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها 64

15-4 مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه……. 64

16-4 مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار………. 65

1-16-4 امکانات فرم…………………. 65

2-16-4 دکمه های این فرم…………….. 65

3-16-4 مشخصات ظاهری فرم مشخصات بیمار… 66

4-16-4 امکانات فرم…………………. 66

5-16-4 فیلترهای فرم………………… 66

6-16-4 دکمه های فرم………………… 66

7-16-4 مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات بیمار 66

8-16-4 مشخصات ظاهری فرم مشخصات همراه بیما 67

9-16-4 امکانات فرم…………………. 67

10-16-4 فیلترهای فرم ……………….. 67

11-16-4 دکمه های فرم………………… 67

12-16-4 مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار 67

17-4 مشخصات ظاهری فرم اتاق عمل………… 67

1-17-4 امکانات فرم…………………. 67

2-17-4 فیلترهای فرم………………… 68

3-17-4 دکمه های فرم………………… 68

4-17-4 مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل. 68

18-4 مشخصات ظاهری فرم بخش…………….. 69

1-18-4 امکانات فرم…………………. 69

2-18-4 فیلترهای فرم ……………….. 69

3-18-4 دکمه های فرم………………… 69

19-4 مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل…… 69

20-4 مشخصات ظاهری فرم ترخیص…………… 70

1-20-4 امکانات فرم…………………. 70

2-20-4 فیلترهای فرم ……………….. 70

3-20-4 دکمه های فرم………………… 70

4-20-4 مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص…. 71

5-20-4 مشخصات ظاهری فرم عمل………… 71

6-20-4 فیلترهای فرم………………… 72

7-20-4 دکمه های فرم………………… 72

21-4 کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف …… 72

1-21-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه 72

2-21-4 مشخصات گرید یا لیست فرم………. 72

22-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه 73

1-22-4 مشخصات گرید یا لیست فرم………. 73

23-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه تکمیلی 73

1-23-4 مشخصات گرید یا لیست فرم ……… 73

24-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی 74

1-24-4 مشخصات گرید یا لیست فرم ……… 74

25-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران 74

1-25-4 مشخصات گرید یا لیست فرم………. 74

26-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده 74

1-26-4 مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 75

27-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان 75

1-27-4 مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 75

28-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان 75

1-28-4 مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 75

29-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی 76

1-29-4 مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 76

30-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل 76

1-30-4 مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده 76

31-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک 76

1-31-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک 76

32-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل 77

1-32-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل 77

33-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها 77

1-33-4 مشخصات
گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها 77

34-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای……………………………. 77

1-34-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای…………………………… 77

35-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد 78

1-35-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد 78

36-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران 78

1-36-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران 78

37-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران 78

1-37-4 مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای 79

38-4 فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان 79

1-38-4 مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان 79

39-4 فرم مربوط به تغییر کلمه عبور………. 79

1-39-4 فیلترهای فرم………………… 79

2-39-4 دکمه های فرم………………… 79

40-4 فرم مربوط به تعویض کاربر………….. 79

1-40-4 فیلترهای فرم………………… 79

2-40-4 دکمه های فرم………………… 80

41-4 فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان…. 80

1-41-4 فیلترهای فرم………………… 80

2-41-4 دکمه های فرم ……………….. 80

3-41-4 مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان 80

42-4 فرم مربوط به ماشین حساب…………… 80

43-4 فرم مربوط به پشتیبان گیری…………. 80

1-43-4 فیلترهای فرم………………… 80

2-43-4 دکمه های فرم………………… 81

44-4 فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری… 81

1-44-4 فیلترهای فرم………………… 81

2-44-4 دکمه های فرم………………… 81

45-4 فرم مربوط به بازیابی پشتیبان………. 81

1-45-4 فیلترهای فرم………………… 81

2-45-4 دکمه های فرم………………… 81

46-4 فرم مربوط به تغییر پنل……………. 81

1-46-4 فیلترهای فرم………………… 82

2-46-4 دکمه های فرم………………… 82

5 ERD های سیستم 83

1-5 اصلی……………………………. 84

2-5 عمل ها………………………….. 94

3-5 روابط میان پزشكان و سرویس ها………. 95

4-5 شرح حال برای عمل…………………. 95

5-5 شرح حال كلی……………………… 98

6-5 تخصیص دارو برای عمل………………. 99

نتیجه گیری 100

منابع و ماخذ………………………………….. 101

چکیده

در این پروزه بسیار سعی شد، تا از یکی از متدولوژی های تولید نرم افزار استفاده شود، اما با توجه به دانش اندک مجریان تحقیق نسبت به یک متدولوژی واحد و نبود تجربه کافی، مراحل تجزیه و تحلیل تحقیق براساس نیاز هایی که مجریان ضروری می دیدند انجام شد. در مراحل تحلیل، ابتدا USE Case های اصلی سیستم دستی جمع آوری شد، سپسBPM(business Process Model) های سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول های برنامه (Form’s) طراحی شدند. کمک دیگر Use Case ها نشان دادن ورودی ها و خروجی های (گزارشات) سیستم بود که بر اساس آنها ERD منطقی و سپس ERD فیزیکی بنا نهاده شد. شرح فنی ماژول ها نیز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله تولید برسد.

مقدمه

در کشور ما صنعت نرم افزار یک صنعت نوپا می باشد، شاید سابقه تولید نرم افزار در ایران به بیش از 15 سال برسد، اما نباید این نکته را فراموش کنیم که ما همیشه مصرف کننده بوده ایم. زبان های برنامه نویسی، سیستم های عامل، بهبود دهنده های کامپایلر و چندیدن محصول بنیادین دیگر همه و همه را از دیگران دریافت کرده و استفاده نموده ایم. اگر نیازی به تغییر در این محصولات احساس کرده ایم همیشه به انتظار ارائه نسخه بعدی از سوی شرکت های تولید کننده نشسته ایم. کار های نرم افزاری که بصورت تیمی انجام میشوند به تازه گی رونق گرفته اند.

از این رو از طرف مجریان تحقیق تصمیم گرفته شد تا این پروزه به صورت منفرد اجرا نشود، هر چند دو نفر نمی توانند یک تیم باشند، این حرکت می توانست روحیه کار تیمی را حد اقل در مجریان آن پرورش دهد.

از طرفی با آَشنایی قبلی مجریان نسبت به سیستم های درمانی از جمله کلنیک های جراحی تصمیم بر آن شد تا بنای این تحقیق برپایه این سیستم ها باشد. برای نمود عملی این طرح تصمیم گرفته شد تا از اتتزاع دوری شود و کار عملا بر روی یک مرکز درمانی انجام شود. اما متاسفانه هیج یک از مراکز درشهر مشهد حاضر به همکاری در این زمینه نشدند. و تحقیق براساس یک سری فرضیات بنا نهاده شد. البته کمک هایی همه شد که نمی توان از آنها چشم پوشید. با کامل تر شدن تحقیق یک مرکز جراحی در شهر قم حاضر به همکاری شد که برنامه بوسیله سیستم RAS برای آنها نصب و راه اندازی شد و هم اکنون در مرحله آزمایش می باشد.

با توجه به فراگیر شدن صنعت نرم افزار و نیاز جامعه جهانی به این فناوری بالا (High-Tech) دانشجویان رشته نرم افزار می باید گام موثری در این راه بردارند. صنعتی که در کشور ما همچنان رنگ و بوی آماتور دارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: