مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 454 کیلو بایت
تعداد صفحات 113
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده …………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………….2

فصل اول :كلیات تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………….. 4

2-1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………… 4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………. 6

4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………….. . 7

5-1 چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………. 8

6-1 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………….. 12

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………….12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه…………………………………………………………………………………… 15

2-2-مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………….. 16

1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان………………………………………..16

2-2-2هدف حسابداری وگزارشگری مالی…………………………………………………..17

3-2 مفاهیم سود در حسابداری………………………………………………………………. 17

1-3-2-مفهوم اقتصادی سود………………………………………………………………….18

عنوان صفحه

2-3-2-پیدایش نظریه كیفیت سود……………………………………………………………. 19

3-3-2-مفهوم كیفیت سود…………………………………………………………………….20

4-3-2-معیارهای اندازه گیری كیفیت سود…………………………………………………..22

4-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود…………………………………………………. 23

1-4-2 تئوری بازار کارآ…………………………………………………………………….26

2-4-2 تأثیر کارایی: ………………………………………………………………………. 26

3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ……………………………………………………… 27

4-4-2پاسخ نظریه بازار کارا ………………………………………………………………28

5-4-2 بازار چطور کارآ می شود………………………………………………………….28

6-4-2 درجات کارایی………………………………………………………………………28

5-2 مدل های اندازه گیری مدیریت سود………………………………………………… 29

1-5-2مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری………. ………. ………. ………. ………… ….29

2-5-2مدل اقلام تعهدی یگانه ………………………………………………………33

3-5-2مدل جمع اقلام تعهدی………. ………. ………. ………. ………. ……………..34

4-5-2مدل توزیعی………. ………. ………. ………. ………. ………. ………………35

6-2 کارایی سرمایه گذاری………. ………. ………. ………. ………. ……………….36

7-2 پیشینه تحقیق………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……..41

1-7-2 تحقیقات خارجی………. ………. ………. ……………….. ……………. ……41

2-7-2 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………….44

عنوان صفحه

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………46

2-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………… 46

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری………………………………………………………….47

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها……………………………………………….48

1-4-3متغیر وابسته…………………………………………………………………….48

1-1-4-3کارایی سرمایه گذاری………………………………………………………..48

2-4-3متغیر مستقل…………………………………………………………………….49

1-2-4-3 کیفیت گزارشگری مالی………………………………………………………49

3-4-3متغیر های تعدیل…………………………………………………………………51

5-3 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………….52

1-5-3 قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………….. 52

2-5-3 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………….52

3-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………..52

6-3 روش های جمع آوری اطلاعات………………………………………………………….52

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………53

1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی……………………………………53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه……………………………………………………………………………………….60

عنوان صفحه

2-4 شا خص های توصیفی متغیرها…………………………………………………………60

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق……………………………………………………..63

1-3-4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ……………………………………………..63

2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه……….
……………………………64

1-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………64

2-2-3-4-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم…………………………………….. 67

3-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم………………………………………69

4-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم…………………………………..71

5-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم……………………………………..73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه …………………………………………………………………………….79

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………..80

1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول ………………………………………………………..80

2-2-5نتایج فرضیه اصلی دوم ………………………………………………………..80

3-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم ……………………………………………………….81

4-2-5نتایج فرضیه اصلی چهارم ……………………………………………………..81

5-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم ………………………………………………………82

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق ………………………………………………………….82

4-5 پیشنهادها ………………………………………………………………………..83

عنوان صفحه

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش………………………………….83

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………………………..83

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………..82

پیوست ها

جدول صنایع ونام شركت های آماری …………………………………………………………86

منابع و ماخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………..92

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………94

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………96

چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………..97

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (1-1):نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………10

جدول (1-2): معیارهای ارزیابی كیفیت سود……………………………………………….. 22

جدول (1-4) :شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع(آماری)………………………………………… 61

جدول ( 2-4 ): آزمون کولموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(کارایی سرمایه گذاری) تحقیق …………………………………………………………………………64

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری………………………..64

جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری…………………………………………………………..65

جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………..66

جدول( 6-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر اندازه شرکت بر ضرایب مدل رگرسیون……………………………………………………………………………….68

جدول(7-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده بر ضرایب مدل رگرسیون……………………………………………….70

جدول ( 8-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر فرصت های رشد بر ضرایب مدل رگرسیون………………………………………………………………….72

عنوان صفحه

جدول( 9-4): خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر عینی بودن دارایی بر ضرایب مدل رگرسیون…………………………………………………………………74

جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل………………………………………………75

جدول (11-4): خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter………………..76

فهرست نمودارها

نمودار( 1-3): ضریب ریسك………………………………………………………………..57

نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری……………………………………………….. 67

چکیده

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل در تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سر
مایه گذاری می شود ، در این پژوهش ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت . دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد.

مقدمه

عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.

گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: