مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 360 کیلو بایت
تعداد صفحات 166
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

فصل اول- كلیات 1

1ـ1ـ مسئله پژوهش 2

1ـ2ـ پرسش های پژوهش 2

1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن 2

1ـ4ـ فرضیات پژوهش 2

1ـ5ـ تعاریف عملیاتی 3

1ـ6ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند 3

1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش 4

1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن 4

1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه 4

1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (پایایی – اعتبار) 4

1ـ7ـ4ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 7

فصل دوم- مروری بر ادبیات نظری 8

2ـ1ـ مقدمه 9

2ـ2ـ نهادهای مالی 9

2ـ3ـ بازار پول و سرمایه 10

2ـ3ـ1ـ بازار پول 10

2ـ3ـ2ـ بازار سرمایه 11

2ـ4ـ بازار اولیه و ثانویه 11

2ـ4ـ1ـ بازار اولیه 11

2ـ4ـ2ـ بازار ثانویه 12

2ـ5ـ بازارهای متشكل و غیر متشكل 12

2ـ5ـ1ـ بازار متشکل (سازمان یافته) بورس اوراق بهادار 12

2ـ5ـ2ـ بازار غیرمتشكل (خارج از بورس ) 12

2ـ6ـ نقش بورس اوراق بهادار در کشور 13

2ـ7ـ عرضه عمومی اولیه 16

2ـ8ـ اعضای تیم IPO 19

2ـ9ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه 21

2ـ9ـ1ـ روش ثبت دفتری 22

2ـ10ـ فرایند ثبت دفتری 23

2ـ11ـ کشف قیمت عرضه عمومی اولیه 25

2ـ12ـ ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام 27

2ـ12ـ1ـ افت قیمت در بلند مدت 27

2ـ12ـ2ـ ارزش گذاری زیر قیمت 31

2ـ12ـ3ـ عرضه عمومی اولیه داغ 38

2ـ13ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 39

فصل سوم- روش تحقیق 44

3ـ1ـ مقدمه 45

3ـ2ـ جامعه آماری 45

3ـ3ـ نمونه آماری 47

3ـ4ـ چهارچوب مفهومی تحقیق 47

3ـ5ـ متغیرهای تحقیق 48

3ـ5ـ1ـ متغیرهای مستقل بررسی ارزش گذاری زیر قیمت 48

3ـ5ـ2ـ عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت 53

3ـ6ـ ابزار و نحوه جمع آوری داده ها 54

3ـ7ـ روایی داده ها 55

3ـ8ـ پایایی داده ها 55

3ـ9ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 55

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها 59

4ـ1ـ مقدمه 60

4ـ2ـ توصیف داده ها 60

4ـ3ـ آزمون نرمال بودن داده ها 61

4ـ4ـ آزمون فرضیات 62

4ـ4ـ1ـ فرضیه اول: 62

4ـ4ـ2ـ فرضیه دوم: 65

4ـ4ـ3ـ فرضیه سوم: 80

4ـ5ـ خلاصه فصل 86

فصل پنجم- خلاصه و نتیجه گیری 88

5ـ1ـ مقدمه 89

5ـ2ـ خلاصه 89

5ـ3ـ متغیرهای تحقیق 90

5ـ4ـ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیات 91

5ـ5ـ محدودیت های تحقیق 93

5ـ6ـ پیشنهادها 94

5ـ6ـ1ـ پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94

5ـ6ـ2ـ پیشنهاد برای تحقیقات آینده 94

5ـ7ـ خلاصه فصل 95

ضمائم 96

پیوست 1 97

پیوست 2 98

پیوست 3 99

پیوست 4 103

پیوست 5 109

پیوست 6 114

پیوست 7 118

پیوست 8 123

پیوست 9 128

فهرست منابع و مآخذ 136

منابع فارسی : 137

منابع لاتین : 139

فصل اول

كلیات

1ـ1ـ مسئله پژوهش

یکی از موضوعات مهم اقتصادی ومالی، عرضه سهام به صورت عمومی و تبدیل مالکیت خاص به عام می باشد که به دلیل منافع بسیار زیاد آن مانند افزایش سرمایه، رقابت بیشتر، کسب معافیت های مالیاتی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و…، غالبا مورد استقبال شرکت ها نیز واقع می گردد.

در کشورهای پیشرفته و دارای بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، شامل
ارزش گذاری زیر قیمت، افت قیمت در بلند مدت و عرضه عمومی اولیه داغ، می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است.

با توجه به گسترش دامنه خصوصی سازی در كشور، مواجهه با ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، امری محتمل است و اهمیت تحقیق حاضر را نشان می دهد.

لذا مسئله اصلی این پژوهش که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که:

آیا در بورس اوراق بهادار تهران، همانند دیگر بورس های توسعه یافته، ناهنجاری های مرتبط با عرضه عمومی اولیه وجود دارد؟

در ایران، در ارتباط با عرضه عمومی اولیه سهام، روش ها، نحوه قیمت گذاری و… بررسی هایی انجام پذیرفته است ولی پیرامون ناهنجاری های آن کمتر پرداخته شده، لذا از این جهت می توان این تحقیق را از سایرین متمایز نمود.

1ـ2ـ پرسش های پژوهش

پرسش هایی که با توجه به مسئله اصلی تحقیق مطرح می شود، به قرار زیر می باشند:

 1. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام،
  ارزش گذاری زیر قیمت واقعی[1] است؟
 2. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام، افت قیمت در بلند مدت[2] است؟

1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن

اهدافی كه
در این تحقیق دنبال می شود عبارتند از:

 1. بررسی ناهنجاری های عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران (اعم از ارزش گذاری زیر قیمت و افت قیمت در بلند مدت)
 2. بررسی علل ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 3. بررسی علل افت قیمت در بلند مدت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

1ـ4ـ فرضیات پژوهش

v ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

v آیا در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش گذاری زیر قیمت، یكی از ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام ، وجود دارد.

v آیا در بورس اوراق بهادار تهران، افت قیمت در بلند مدت، یكی از ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام، وجود دارد.

1ـ5ـ تعاریف عملیاتی

 • سهم: سند قابل معامله ای كه نماینده تعداد سهام و میزان حقوق صاحب آن، در شركت سهامی مزبور است.
 • عرضه عمومی اولیه سهام: فرایندی كه طی آن، شركت ها برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود در بورس اوراق بهادار می نمایند.
 • ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام: كسب بازده بالا در كوتاه مدت و بازده پایین در
  بلند مدت
 • دوره بلند مدت: شامل دوره های یك روز، یك ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه و دوازده ماه پس از عرضه عمومی اولیه كه متغیرهای بلند مدت، طی آن ها مورد بررسی واقع می شوند.
 • دوره كوتاه مدت: روز انجام IPO

[1] Underpricing

[2] Long – Run Underperformance

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: