مارکتینگ پروژه 20 | مرجع فایل های دانلودی - پروژه آماده - پروژه دانشجویی - پاورپوینت آماده
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه

بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.078 مگا بایت
تعداد صفحات 224
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1 بیان ﻣﺳﺄله 5

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 6

5-1 فرضیه های پژوهش.. 10

6-1 اهداف تحقیق. 11

7-1 حدود مطالعاتی. 12

1-7-1قلمرو زمانی. 12

2-7-1 قلمرو مکانی. 12

3-7-1قلمرو موضوعی. 12

8-1 واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 12

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

1 – 2 گفتار اول مبانی مدیریت و الگوهای ارزیابی عملكرد 16

1– 1– 2 مقدمه 16

2 – 1 – 2 سیر تاریخی مدیریت.. 18

3 – 1 – 2 مفاهیم سازمان و مدیریت: 20

4 – 1 – 2 مکاتب مدیریت علمی. 27

5 – 1 – 2 سطوح، مناطق، مهارتها و مسئولیت های مدیریت.. 42

6 – 1 – 2 اثر بخشی عملكرد مدیران. 51

2 – 2 گفتار دوم : حسابداری مدیریت.. 70

1 – 2 – 2 مقدمه 70

2 – 2 – 2 تاریخچه حسابداری مدیریت.. 70

3 – 2 – 2 مفاهیم حسابداری مدیریت.. 79

4 – 2 – 2 ویژگی های كیفی اطلاعات حسابداری مدیریت.. 85

5 – 2 – 2 حرفه حسابداری مدیریت.. 86

6 – 2 – 2 آیین رفتار حرفه ای. 88

7 – 2 – 2 كاربردهای حسابداری مدیریت : 90

9 – 2 – 2 جایگاه حسابداری مدیریت درجهان امروز. 103

3 – 2 گفتار سوم : تمرکز و عدم تمركز در سازمان. 105

1 – 3 – 2 مقدمه 105

2 – 3 – 2 تعریف تمرکز و عدم تمرکز. 105

3 – 3 – 2 اصول تفویض اختیار : 106

4 – 3 – 2 محدودیت های تفویض اختیار. 107

5 – 3 – 2 عوامل تعیین كننده حدود و میزان تفویض اختیار : 108

6 – 3 – 2 ارتباط تصمیم گیری و تمرکز. 111

7 – 3 – 2 ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت.. 116

8 – 3 – 2 محاسن و معایب عدم تمركز: 120

4 – 2 گفتار چهارم : ابهام ( عدم اطمینان ) 121

1 – 4 – 2 مقدمه 121

2 – 4 – 2 تعریف محیط. 121

3 – 4 – 2 محیط عمومی در برابر محیط اختصاصی. 122

4 – 4 – 2 محیط واقعی در برابر محیط ذهنی. 123

5 – 4 – 2 رابطه محیط و ساختار سازمان. 124

6 – 4 – 2 چارچوب ارزیابی محیط. 126

7 – 4 – 2 سازش با محیط نامطمئن. 129

8 – 4 – 2 چارچوبی برای واکنش های سازمان دربرابر محیط نامطمئن. 137

5 – 2 گفتار پنجم : پیشینه تحقیق. 139

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 146

2 – 3 روش تحقیق. 146

3 – 3 مدل تحلیلی تحقیق. 147

4 – 3 جامعه آماری. 148

5 – 3 روشهای جمع آوری اطلاعات.. 149

6 – 3 اعتبار ( روائی ) پرسشنامه 149

1 – 6 – 3 اعتبار محتوائی. 150

2 – 6– 3 اعتبار ساختاری ( اعتبار سازه ) 150

7 – 3 پایائی پرسشنامه 150

8 – 3 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 151

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 153

2 – 4 تجزیه و تحلیل داده ها 153

3 – 4 تحلیل توصیفی اطلاعات.. 153

1- 3 – 4 – آمار اطلاعات فردی پرسش شوندگان. 154

4 – 4 تحلیل استنباطی اطلاعات.. 157

1-4-4 آزمون فرضیه اول: 160

2-4-4 فرضیه دوم : 161

3-4-4 فرضیه سوم : 162

4-4-4 فرضیه چهارم : 163

5-4-4 فرضیه پنجم : 164

6-4-4 فرضیه ششم : 165

7-4-4 فرضیه هفتم : 166

8-4-4 فرضیه هشتم : 167

9-4-4 فرضیه نهم : 168

10-4-4 فرضیه دهم : 169

11-4-4 فرضیه یازدهم : 170

12-4-4 فرضیه دوازدهم : 171

13-4-4 فرضیه سیزدهم : 172

14-4-4 فرضیه چهاردهم : 173

15-4-4 فرضیه پانزدهم : 174

16-4-4 فرضیه شانزدهم : 175

17-4-4 فرضیه هفدهم : 176

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 179

2 – 5 نتایج و پیشنهادات تحقیق. 179

3 – 5 پیشنهادات.. 179

1 – 3 – 5 پیشنهادات حاصل از تحقیق. 179

2 – 3 – 5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 181

4 – 5 محدودیت های تحقیق. 181

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه 183

پیوست الف) جداول و نتایج اماری. 190

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 201

منابع لاتین: 203

چکیده لاتین. 207

جدول 1– 2 منابع قدرت ناشی از «مقام» و «توان شخصی» افراد 26

جدول 2 – 2 طرز تفكرهای قدیم و جدید مدیریت.. 49

جدول 3 – 2 : اهداف شرکت های آمریکایی. 58

جدول 4– 2 شاخص های اثربخشی انواع گروه های ذینفع. 63

جدول 5 – 2 : کانون های هشتگانه معیارهای اثربخشی. 67

جدول 7 – 2 چارچوب ارزیابی محیط. 128

جدول8 – 2 تفکیک هدف ها و جهت گیریهای دوایر سازمانی. 133

جدول 9 – 2 محیط نامطمئن – تفکیک و انسجام واحدهای سازمانی در مؤسسات مختلف.. 133

جدول 10 – 2 شکل های مکانیکی و ارگانیکی سازمان. 135

جدول 11 – 2 چارچوب اقتضائی برای محیط نامطمئن و واكنش های سازمان. 138

جدول 1 – 4 توزیع سنی پرسش شوندگان. 154

جدول 2 – 4 توزیع سطح تحصیلات پرسش شوندگان. 155

جدول3 – 4 توزیع سابقه کار پرسش شوندگان. 156

جدول 4 – 4 توزیع جنسیت پرسش شوندگان. 157

جدول 5 – 4 تجزیه واریانس رگرسیون خطی ساده 159

جدول 6 – 4 تجز
یه و تحلیل فرضیه اول. 160

جدول 7 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 161

جدول 8 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم : 162

جدول 9 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم : 163

جدول 10 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم : 164

جدول 11 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه ششم : 165

جدول 12– 4 تجزیه و تحلیل فرضیه هفتم 166

جدول 13 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه هشتم 167

جدول 14 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه نهم 168

جدول 15 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه دهم 169

جدول 16 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه یازدهم 170

جدول 17 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوازدهم 171

جدول 18 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه سیزدهم 172

جدول 19 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه چهاردهم 173

جدول 20 – 4 تجزیه و تحلیل فرضیه پانزدهم 174

شکل 1 – 2 نیروهای مؤثر در توسعه تئوریهای مدیریت.. 20

شكل 2 – 2 رابطه اصول مدیریت و مبانی ارزشی حاکم بر سازمان. 21

شكل 3 – 2 اهمیت اثربخشی و کارآیی عملکرد برای ارزیابی موفقیت مدیران. 25

شكل 4 – 2 عوامل تعیین کننده موفقیت مدیر. 27

شكل 5 – 2 چارچوب ادغام تئوریهای مدیریت.. 41

شكل 6 – 2 سطوح مدیریت در سازمان. 44

شكل 7 – 2 سطوح و مناطق مدیریت.. 45

شكل 8 – 2 مهارتهای مدیریت.. 47

شكل 9 -2 : رویکردهای سنتی برای سنجش اثربخشی سازمانی. 57

شکل 10-2: مدل سه بعدی اثر بخشی سازمانی. 66

شکل 11 – 2 : مدلهای چهارگانه ارزشهای اثربخشی. 68

شكل 12 – 2 اجزای كاربردی سیستم اطلاعات.. 91

شكل 13 – 2 ارتباط سیستمهای عملیاتی با سیستمهای كنترل مدیریت 97

شکل14 – 2 مراحل جریان تصمیم گیری. 101

شكل 15 – 2 فرآیند تصمیم گیری. . 113

شکل 16 – 2 طبقه بندی ابعاد اطلاعاتی سیستم حسابداری مدیریت.. 140

شکل 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 147

شکل 1– 4 توزیع سنی پرسش شوندگان. 154

شکل 2– 4 توزیع سطح تحصیلات پرسش شوندگان. 155

شکل3 – 4 توزیع سابقه کار پرسش شوندگان. 156

شکل 4 – 4 توزیع جنسیت پرسش شوندگان. 157

چكیده:

سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی و کنترل را فراهم می سازند . فعالیت های این نظام عبارتست از جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخیص ، پردازش ، تحلیل و گزارش اطلاعات به مدیریت و نظایر آن .گزارش های حسابداری مدیریت ، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی ، باید چنان باشند که در اتخاذ تصمیم درون سازمانی بکارآیند.

اهداف اصلی این تحقیق عبارتند از :

1 – تعیین اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد مدیران

2 – مشخص نمودن عوامل موثر بر سیستم حسابداری مدیریت

3 – تعیین معیارهای اثربخشی عملکرد مدیران

4 – تعیین عوامل موثر بر کارایی سیستم حسابداری مدیریت در فرآیند راهبری سازمان

پژوهش با استفاده از پرسش از مدیران ارشد شرکتهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی شهر کرمانشاه به عمل آمده است. ابزار اندازﻩگیری در تحقیق پرسشنامه بوده است.برای اثبات فرضیه ها از آزمون فیشر و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.

طی این پژوهش اثبات گردید:

بین ابهام کاری و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود ندارد.

بین عدم تمرکز و سیستم حسابداری مدیریت رابطه مثبت وجود دارد.

بین سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد مدیران رابطه مثبت وجود دارد.

سیستم حسابداری مدیریت فاقد اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین ابهام کاری و عملکرد مدیران است.

سیستم حسابداری مدیریت دارای اثر مداخله گرانه بر روی ارتباط بین عدم تمرکز و عملکرد مدیران است.

مقدمه:

مدیریت ، فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می گیرد.

حسابداری مدیریت را می توان فرآیند شناسائی ، اندازه گیری ، گردآوری ، تهیه ، تفسیر و انتقال آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی که توسط مدیریت به منظور یرنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات در داخل یک واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد ، تعریف کرد.

جوهره مدیریت تصمیم گیری است و تصمیم گیری ذاتا با رویدادهای آتی سروکار دارد به همین دلیل حسابداری مدیریت بر خلاف حسابداری مالی که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد ، عمدتا فراهم کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است . علاوه بر این ، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم گیریها و ارزیابی ها کمک کند باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. نهایتا اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می شود که مربوط ، صحیح ، قابل اعتماد و درصورت برآوردی بودن بر رویه های صحیح برآورد مبتنی باشد.

جدیدترین و پذیرفته شده ترین تعریف حسابداری مدیریت درسطح وسیع : تعریفی است كه فدراسیون بین المللی حسابداران[1] ارائه كرده است وازحمایت كامل انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان نیز برخوردار است .


[1]- International Federation Accountants (IFAC)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت

طراح و مدیر مارکتینگ پروژه _ خوشحال میشم که بتوانم قدمی در رشد و برطرف ساختن نیازهای شما عزیزان بردارم.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: